Zaměstnanecké benefity, účetní a daňové souvislosti

Název práce: Zaměstnanecké benefity, účetní a daňové souvislosti
Autor(ka) práce: Mistrová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Janhubová, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů z účetního a daňového hlediska. V teoretické části je nejprve uveden význam, cíle, historický vývoj a právní úprava zaměstnaneckých benefitů. Dále je popsáno daňové řešení vybraných benefitů z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele, na které posléze navazuje účetní zachycení benefitů podle české legislativy. V praktické části je provedena analýza systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti.
Klíčová slova: zaměstnanecké benefity; zaměstnanec; zaměstnavatel; daň z příjmů fyzických a právnických osob
Název práce: Employee benefits, accounting and tax contexts
Autor(ka) práce: Mistrová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Janhubová, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master thesis deals with the issues of employee benefits from the accounting and tax aspects. The theoretical part first presents the meaning, aims, historical development and legal regulation of employee benefits. Furthermore, the tax solution of selected benefits from the point of view of the employee and the employer is described, which is then followed by the accounting aspects of benefits according to Czech legislation. In the practical part, an analysis of the system of employee benefits in a selected company is performed.
Klíčová slova: employee; employee benefits; employer; personal income and corporate tax

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 9. 2020
Datum podání práce: 28. 11. 2020
Datum obhajoby: 5. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73997/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: