Aktuální trendy v automobilové dopravě a proveditelnost jejich aplikace v prostředí ČR

Název práce: Aktuální trendy v automobilové dopravě a proveditelnost jejich aplikace v prostředí ČR
Autor(ka) práce: Hořenín, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Sankot, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zhodnotit, v jaké míře je ČR připravena na implementaci aktuálních trendů v automobilové dopravě, zejména na nástup elektromobility, carsharing, autonomní řízení a následně kvantifikovat vliv jejich implementace na ekonomiku ČR, přičemž jako primární reference připravenosti je užito cílů stanovených v Národním akčním plánu čisté mobility (NAP CM) Ministerstva dopravy ČR. Práce je rozdělena do 4 kapitol - v první se nachází teoretické vymezení pojmů, použitých ekonomických ukazatelů a rovněž uvedení hlavních trendů v automobilové dopravě. Ve druhé kapitole je zhodnocena infrastrukturní/legislativní/ekonomická připravenost ve vztahu k uvedeným trendům. Třetí kapitolou je případová studie ve formě dotazníkového šetření za účelem zmapování spotřebitelské poptávky po vozech s alternativním pohonem. V poslední, čtvrté kapitole, jsou informace, jež byly získány v předchozích kapitolách použity pro určení dopadů na ekonomiku ČR - výstupem práce je predikce fiskálních nákladů do roku 2030, predikce změny HDP a nezaměstnanosti v důsledku implementace zmíněných trendů, jakož i predikce změny struktury vývozu ČR a celkové zhodnocení proveditelnosti cílů stanovených v NAP CM.
Klíčová slova: carsharing; BEV; doprava; e-mobilita; automotive; alternativní pohon; automobilový průmysl; automobil
Název práce: Current trends in the car transportation and feasibility of their implementation in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Hořenín, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Sankot, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to evaluate to which extent is the Czech Republic prepared for implementation of current trends in the car transportation, especially the expansion of e-mobility, carsharing, autonomous driving and subsequently, to quantify the economic impact on the Czech economy. The primary reference used for the preparedness evaluation are the goals mentioned in the National action plan for a clean mobility (NAP CM) by the Ministry of Transport of the Czech Republic. The thesis is divided into 4 chapters - the first one serves for a definition of terms and economic indicators that were used as well as for listing the main trends in car transportation. In the 2nd chapter, the preparedness for the aforementioned trends in terms of infrastructure/legislation/economy is evaluated. The third chapter is a case study in the form of a questionnaire-based research with aim to investigate the demand of customers regarding cars with an alternative propulsion. The last, 4th chapter serves for evaluation of economic impact of the trends on the Czech economy by using the data collected in previous chapters. The output of the thesis is for example a fiscal costs prediction until the year 2030, GDP change prediction and unemployment change prediction as a consequence of implementation of the trends as well as a prediction of changes in the Czech export and a general feasibility evaluation of the goals stated in the NAP CM.
Klíčová slova: BEV; e-mobility; transportation; alternative propulsion; car; car industry; carsharing; automotive

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 1. 2019
Datum podání práce: 1. 12. 2020
Datum obhajoby: 12. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68319/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: