PR strategie Junáka - českého skauta

Název práce: PR strategie Junáka - českého skauta
Autor(ka) práce: Čejková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mokrejšová, Veronika
Oponenti práce: Filipová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá PR strategií neziskové organizace Junák - český skaut. Cílem práce je identifikovat nová strategicky důležitá komunikační témata pro tuto neziskovou organizaci a navrhnout PR strategii k jejich implementaci. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce obsahuje vysvětlení základních pojmů a teorií v oboru public relations, teoretické vymezení neziskových organizací a osvětlení základních přístupů a postupů při práci s veřejností v neziskovém sektoru. Praktická část se věnuje zkoumané organizaci Junák a její současné komunikaci v porovnání s konkurenčními organizacemi. Součástí praktické části jsou také výsledky výzkumu veřejného mínění o Junáku a výsledky dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit, jak vidí organizaci sami skauti a jak by chtěli, aby organizaci vnímala veřejnost. Poslední kapitola obsahuje konkrétní doporučení, co se týče nových témat a způsobu jejich komunikace.
Klíčová slova: skauting; nezisková organizace; PR; vztahy s veřejností; PR strategie; komunikace
Název práce: PR strategy of Junák - český skaut
Autor(ka) práce: Čejková, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mokrejšová, Veronika
Oponenti práce: Filipová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on the PR strategy of the non-profit organization Junák - český skaut . The aim of the thesis is to identify new strategically important communication topics for this non-profit organization and to propose a PR strategy for their implementation. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis contains an explanation of basic concepts and theories in the field of public relations, a theoretical definition of non-profit organizations and explanation of basic approaches and procedures in working with the public in the non-profit sector. The practical part deals with the researched organization Junák and its current communication in comparison with competing organizations. The practical part also includes the results of public opinion research on Junák and the results of a questionnaire survey, the aim of which was to find out how scouts themselves see the organization and how they would like the organization to be perceived by the public. The last chapter contains recommendations regarding new topics and how to communicate them.
Klíčová slova: PR; communication; non-profit organization; public relations; PR strategy; scouting

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 12. 2019
Datum podání práce: 3. 12. 2020
Datum obhajoby: 19. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71942/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: