Produkt cestovního ruchu v destinaci – Kraj Vysočina všemi smysly

Název práce: Produkt cestovního ruchu v destinaci – Kraj Vysočina všemi smysly
Autor(ka) práce: Minxová, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Herget, Jan
Oponenti práce: Čihák, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá produktem cestovního ruchu v Kraji Vysočina. Cílem práce je vytvoření návrhu nového produktu s názvem „Kraj Vysočina všemi smysly“. Součástí zadání bylo také propojení nového produktu s jednotným vizuálním stylem destinační společnosti Vysočina Tourism, příspěvková organizace. Díky novému produktu poznají návštěvníci destinace krásy Kraje Vysočina skrze všechny své smysly, získají nové zážitky a zároveň se dozví spoustu zajímavostí. Z vybraných atraktivit a aktivit na Vysočině je složeno celkem dvacet návrhů produktových balíčků pro určené cílové skupiny návštěvníků. Návrh produktu zahrnuje také návrh loga, který bude využíván při marketingové komunikaci s veřejností.
Klíčová slova: Destinace; Vysočina Tourism; Čistá Vysočina; Kraj Vysočina všemi smysly; Destinační management; Produkt cestovního ruchu; Destinační marketing
Název práce: Tourism product of destination - Kraj Vysočina by every senses
Autor(ka) práce: Minxová, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Herget, Jan
Oponenti práce: Čihák, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with a product of tourism in Kraj Vysočina. The aim of the thesis is a proposal of new product called „Kraj Vysočina by every senses“ Part of assignment is to connect new product with corporate identity design of destination company Vysočina Tourism, contributory organization. Thanks to the new product will visitors of destination know beauty of Kraj Vysočina through every their senses. They will get new experiences and in addition they will learn lots of interesting things. There was composed twenty proposal of product packages made from selected atractions and activities in Vysočina for choosen target groups of visitors. The proposal of new product includes a draft of logo too. This logo will be used in marketing comunication.
Klíčová slova: Destination management; Destination marketing; Pure Vysočina; Tourism product; Kraj Vysočina by every senses; Destination; Vysočina Tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2020
Datum podání práce: 4. 12. 2020
Datum obhajoby: 21. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72525/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: