Analýza cestovního ruchu v Sankt Petěrburgu

Název práce: Analýza cestovního ruchu v Sankt Petěrburgu
Autor(ka) práce: Řmotová, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Kalábová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Daná diplomová práce se zabývá analýzou cestovního ruchu v ruském Sankt-Petěrburgu a jeho okolí. Cílem práce je zhodnocení současné podoby Sankt-Petěrburgu z hlediska cestovního ruchu a vyhodnocení jeho pozice na tuzemském i zahraničním trhu. Hodnocení destinace vychází z komplexní analýzy primární i sekundární nabídky destinace, analýzy na straně poptávky v podobě struktury návštěvníků a studia práce objektů cestovního ruchu v regionu včetně jejich působení v online prostředí. Závěrem práce je posouzení konkurenčních výhod, kterými destinace disponuje (pomocí SWOT analýzy), a zároveň definice oblastí, ve kterých ještě potenciál nebyl plně využit. Závěrečnou část tvoří představení vlastních návrhů pro efektivnější propagaci a využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu v Petrohradu.
Klíčová slova: Sankt-Petěrburg; cestovní ruch; destinace cestovního ruchu; marketing destinace; online marketing; destinační management; SWOT analýza; poznávací cestovní ruch; MICE cestovní ruch; sportovní cestovní ruch; Petrohrad; Ruská federace
Název práce: Analysis of Tourism in Saint Petersburg
Autor(ka) práce: Řmotová, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Kalábová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on analysis of tourism in Saint Petersburg and its surroundings. The aim of this thesis lies in an evaluation of Saint Petersburg´s image in terms of tourism and its position as a destination in domestic and foreign tourism market. The objective evaluation comes out of a complex analysis of primary and secondary destination offer, analysis of demand (visitors structure) and also tourism organisations activity including their operation in the online environment. The conclusion of this thesis represents qualification of the destination´s competitive advantage (by SWOT analysis) and simultaneously definition of areas where the potential has not been fully exploited yet. The final part consists of representation of own ideas for more effective promotion and use of the potential for tourism development in Saint Petersburg.
Klíčová slova: Destination Marketing; Destination Management; SWOT Analysis; Cultural Tourism; MICE Tourism; Sports Tourism; Saint Petersburg; Russian Federation; Tourism; Tourism Destination; Online marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 1. 2020
Datum podání práce: 4. 12. 2020
Datum obhajoby: 2021

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: