Význam cestovního ruchu v ekonomice Tanzanie

Název práce: Význam cestovního ruchu v ekonomice Tanzanie
Autor(ka) práce: Kročová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sejkora, Jiří
Oponenti práce: Štemberk, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce spojuje tři témata, a to mezinárodní cestovní ruch, národní hospodářství a vybranou africkou zemi – Tanzanii. Hlavním cílem práce je zhodnotit význam cestovního ruchu v ekonomice Tanzanie, přičemž zaměření se týká zejména příjezdového CR. Pomocí veřejně dostupných dat jsou analyzovány statistické údaje o návštěvnosti turistů ze zahraničí, výši příjmů z CR a podílu CR na HDP i zaměstnanosti. Tyto podstatné indikátory poskytují přehled o makroekonomické situaci země ovlivněné turismem. Vedlejší cíl práce je zhodnotit konkurenceschopnost cestovního ruchu Tanzanie, představující pohled na národní ekonomiku v kontextu mezinárodního CR.
Klíčová slova: cestovní ruch; Afrika; Tanzanie; mezinárodní cestovní ruch; národní ekonomika; konkurenceschopnost cestovního ruchu
Název práce: The importance of tourism in the national economy of Tanzania
Autor(ka) práce: Kročová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sejkora, Jiří
Oponenti práce: Štemberk, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis combines three topics, namely international tourism, the national economy and a selected African country, Tanzania. The main goal is to evaluate the significance of tourism in the economy of Tanzania, with the focus on incoming tourism. Available statistical data have been analysed, such as the number of visitors from abroad, the amount of income from tourism, the share of tourism in GDP and in employment. These principal indicators provide an overview of the macroeconomic situation created by tourism. The secondary goal of the thesis is to evaluate the competitiveness of tourism in Tanzania, which means a view of the national economy in the context of international tourism.
Klíčová slova: tourism; international tourism; competitiveness in tourism; national economy; Africa; Tanzania

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2020
Datum podání práce: 4. 12. 2020
Datum obhajoby: 12. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72162/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: