Koncepty Fair trade a Direct trade se zaměřením na český trh: Případová studie společností Tchibo Praha, spol. s.r.o a mamacoffee s.r.o

Název práce: Koncepty Fair trade a Direct trade se zaměřením na český trh: Případová studie společností Tchibo Praha, spol. s.r.o a mamacoffee s.r.o
Autor(ka) práce: Hainzová, Julie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Černá, Iveta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na komparaci konceptů Fair trade a Direct trade a jejich implementaci společnostmi Tchibo Praha, spol. s.r.o. a mamacoffee s.r.o. Hlavním cílem práce je zhodnocení konceptů a doporučení českým firmám kávového průmyslu, pokud zvažují zařazení některého z těchto konceptů do své obchodní strategie. Nejprve se čtenář seznámí s oběma koncepty. Dále jsou charakterizovány obě firmy a jejich implementace daných konceptů. K naplnění cíle byly provedeny hloubkové rozhovory se zástupci obou firem, kdy se otázky odvíjely od strategie diferenciace a Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Získané poznatky byla analyzovány a na základě jejich vyhodnocení bylo v poslední části práce uvedeno shrnutí a doporučení.
Klíčová slova: mamacoffee, s.r.o.; Tchibo Praha, spol. s.r.o.; kávový průmysl; strategie diferenciace; Porterův model pěti konkurenčních sil ; Fair trade; Direct trade
Název práce: The comparison of Fair Trade and Direct Trade concept with focus on the czech market: Case study of Tchibo Prague, Ltd. and mamacoffee Ltd
Autor(ka) práce: Hainzová, Julie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Černá, Iveta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on the comparison of Fair Trade and Direct Trade concepts and their implementation by Tchibo Prague, spol. s.r.o. and mamacoffee s.r.o. The main aim of this work is the evaluation of the concepts and recommendation to Czech companies in the coffee industry if they are considering the implementation of one of these concepts in their business strategy. First the reader is introduced to both concepts. Furthermore, both companies and their implementation of given concepts are characterized. To achieve the goal, in-depth interviews were conducted with representatives of both companies, where questions were based on the strategy of differentiation and Porter’s model of five competitive forces. The acquired knowledge was analyzed and based on this evaluation the summary and recommendation were given in the last part of the work.
Klíčová slova: Fair Trade; Direct Trade; Tchibo Prague, Ltd.; mamacoffee Ltd.; coffee industry; strategy of differentiation ; Porter’s model of five competitive forces

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 12. 2019
Datum podání práce: 4. 12. 2020
Datum obhajoby: 20. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71944/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: