Dopady britské koloniální správy na rozvoj v subsaharské Africe: případová studie Zambie

Název práce: Dopady britské koloniální správy na rozvoj v subsaharské Africe: případová studie Zambie
Autor(ka) práce: Žáčková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sejkora, Jiří
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analýza dopadů britské koloniální správy na vzdělání v subsaharské Africe, konkrétně v Zambii. Především v rozvojových zemích je vzdělání důležitým faktorem ke zlepšení ekonomické situace obyvatel. K naplnění cíle práce jsem zvolila 4 dimenze – rodina a jazyk, kvalita vzdělávání, nerovnosti na základě genderu a nerovnosti mezi městskými a vesnickými oblastmi. Teoreticko-metodologická část se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů a definování výzkumného rámce. Empirická část aplikuje definované dimenze na konkrétní stát - Zambii. Poslední část vychází z teoreticko-metodologické části a na základě vybraných dimenzí analyzuje dopad britské koloniální správy na vzdělávací systém v Zambii.
Klíčová slova: Zambie ; rozvoj; vzdělání; Velká Británie
Název práce: Impacts of British colonial administration on development in sub-Saharan Africa: a case study of Zambia
Autor(ka) práce: Žáčková, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sejkora, Jiří
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to analyse the impact of British colonial administration on education in sub-Saharan Africa, specifically in Zambia. Education is an important factor in improving the economic situation of the population, especially in developing countries. I chose 4 dimensions to fulfil the goal of the work – family and language, first-rate education, gender inequalities and inequalities between urban and rural areas. The theoretical and methodological part focuses on explaining the basic concepts and defining the research framework. The empirical part applies defined dimensions to specific state - Zambia. The last part specializes on the theoretical and methodological part and analyses the impact of British colonial administration on the education system in Zambia based on selected dimensions.
Klíčová slova: Development; education; colonialism; Zambia; Great Britain

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2019
Datum podání práce: 4. 12. 2020
Datum obhajoby: 12. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68203/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: