Budoucnost práce v době 4. průmyslové revoluce na příkladu platformy MarketPlace

Název práce: Budoucnost práce v době 4. průmyslové revoluce na příkladu platformy MarketPlace
Autor(ka) práce: Čáp, Zbyněk
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vlčková, Jana
Oponenti práce: Valík, Lubomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve své bakalářské práci se zabývám dopadem 4. průmyslové revoluce do pracovní sféry, kde chci poukázat na fakt, jaký důsledek bude mít automatizace, digitalizace a decentralizace většiny pracovních míst a do jakých nových sektorů se budou muset lidi rekvalifikovat. Větší důraz budu klást na bankovní a finanční sektor, jelikož ve třetí kapitole se chci zaměřit na platformu, která je využívána bankovní společností. Platformu, MarketPlace lze svojí podstatou a fungováním zařadit do 4. průmyslové revoluce, ač se pohybuje na úplných začátcích.
Klíčová slova: 4. průmyslová revoluce; Digitalizace; Bankovní sektor
Název práce: The future of work in the 4th industrial age on the example of the MarketPlace platform
Autor(ka) práce: Čáp, Zbyněk
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vlčková, Jana
Oponenti práce: Valík, Lubomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In my bachelor's thesis I deal with the impact of the 4th Industrial Revolution in the work sphere, where I want to point out the fact that the automation, digitization and decentralization of most jobs will have and in which new sectors people will have to retrain. I will place more emphasis on the banking and financial sector, as in the third chapter I want to focus on the platform used by the banking company. The platform, MarketPlace, by its nature and functioning can be included in the 4th industrial revolution, although it is at the very beginning.
Klíčová slova: 4th Industrial revolution; Digitalization; Banking sector

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 8. 2018
Datum podání práce: 4. 12. 2020
Datum obhajoby: 11. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66489/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: