SVETOVÝ TRH OLIVOVÉHO OLEJA SO ZAMERANÍM NA EURÓPSKU ÚNIU

Název práce: Svetový trh olivového oleja so zameraním na Európsku úniu
Autor(ka) práce: Straková, Soňa
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Oponenti práce: Smělá, Monika
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zaoberá postavením Európskej únie na trhu olivového oleja. Prvá kapitola sa venuje histórii olív a olivového oleja, pestovaniu, jeho klasifikácii, účinkom na zdravie. Ďalej sa analyzuje trh olivového oleja a olív vo svetovom merítku, na ktorý okrem iného dohliada Medzinárodná rada pre olivy. Druhá kapitola je zameraná na postavenie Európskej únie na svetovom trhu olivového oleja. Špecifikuje významných producentov, spotrebiteľov, importérov a exportérov olivového oleja. Venuje sa taktiež cene olivového oleja a regulácii olivového oleja podľa platných právnych predpisov v rámci celého sektora olivového oleja.
Klíčová slova: Európska únia; cena; olivový olej; svetový trh; vývoz; dovoz; produkcia
Název práce: SVETOVÝ TRH OLIVOVÉHO OLEJA SO ZAMERANÍM NA EURÓPSKU ÚNIU
Autor(ka) práce: Straková, Soňa
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Oponenti práce: Smělá, Monika
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá postavením Evropské unie na trhu olivového oleje. První kapitola se věnuje historii oliv a olivového oleje, pěstování, jeho klasifikaci, účinkem na zdraví. Dále se analyzuje trh olivového oleje a oliv ve světovém měřítku, na který mimo jiné dohlíží Mezinárodní rada pro olivy. Druhá kapitola je zaměřena na postavení Evropské unie na světovém trhu olivového oleje. Specifikuje významné producenty, spotřebitelů, importérů a exportérů olivového oleje. Věnuje se také ceně olivového oleje a regulaci olivového oleje podle platných právních předpisů v rámci celého sektoru olivového oleje.
Klíčová slova: vývoz; produkce; Evropská unie; světový trh; dovoz; cena; olivový olej
Název práce: The World Olive Oil Market with a focus on the European Union
Autor(ka) práce: Straková, Soňa
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Oponenti práce: Smělá, Monika
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The purpose of the following bachelor thesis is the position of the European Union in the world olive oil market. The first chapter is dedicated to the history of olives and olive oil, cultivation, its classification, and its impact on health. Further, the analysis of the olive oil market and olives on a world-wide scale is performed, which is overseen by the International Olive Council. The second chapter is focused on the position of the European Union on the world olive oil market. Major producers, consumers, importers, and exporters of olive oil are specified. Also, it addresses the price and regulation of olive oil according to the valid legislation throughout the olive oil sector.
Klíčová slova: European Union; price; olive oil; world market; export; import; production

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 6. 2018
Datum podání práce: 4. 12. 2020
Datum obhajoby: 11. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66175/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: