Obchodní a investiční vztahy mezi Českou republikou a Činou: Uchazeči o českou přízeň

Název práce: Trade and investment relationship between Czech Republic and China: Contenders for Czech's favour
Autor(ka) práce: Yang, Lu
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
With the implementation of the One Belt and Road Initiative (OBOR) and the 17+1 mechanism, China has increasingly based its investment goals on the potential market of the countries of Central and Eastern Europe, in particular the Czech Republic, which has several advantages, such as location and skilled labor. Within Europe, most of China's foreign direct investment (FDI) has been received by Western European countries, but as Central and Eastern European (CEE) countries have become a significant strategic region for China's One Belt One Road Initiative, more and more Chinese companies are choosing to invest in the Czech Republic, and the Czech Republic has become a major transport hub for China's e-commerce industry. China and the Czech Republic have contributed to remarkable changes in trade and investment ties, but they face different challenges as well. Trade and investment levels between the two sides have increased significantly, although the trade deficit has also risen sharply. Moreover, economic ties between the two sides have also been impacted by the instability in political relations and the global Covid-19 outbreak. The thesis will also illustrate the advantages that the Czech Republic benefits from.
Klíčová slova: OBOR initiative; 17+1 mechanism; FDI; CEE; trade imbalance; challenges; benefits for CZ
Název práce: Obchodní a investiční vztahy mezi Českou republikou a Činou: Uchazeči o českou přízeň
Autor(ka) práce: Yang, Lu
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
S příchodem iniciativy Belt and Road a mechanismu 17 + 1 se Čína stále více zaměřuje na investiční cíle na potenciální trh zemí střední a východní Evropy, zejména na Českou republiku, která má různé výhody, jako je umístění a kvalifikovaná pracovní síla. V rámci Evropy získaly západoevropské země většinu čínských přímých zahraničních investic (PZI), ale protože se země střední a východní Evropy staly důležitou strategickou oblastí pro čínskou iniciativu One Belt One Road, stále více čínských společností se rozhodlo investovat v České republice a Česká republika se stala důležitým dopravním uzlem pro čínské e-commerce společnosti. Čína a Česká republika zahájily nebývalý rozvoj obchodních a investičních vztahů, čelí však také různým výzvám. Objem obchodu a investic mezi oběma stranami prudce vzrostl, mezitím se také prudce zvýšila obchodní nerovnováha. Turbulence v politických vztazích a celosvětové vypuknutí Covid-19 také ovlivnily V hospodářské vztahy mezi oběma stranami. Práce rovněž uvede výhody, které Česká republika získává ze svých ekonomických vztahů s Čínou při relativně malé velikosti trhu.
Klíčová slova: CEE; obchodní nerovnováha; výzvy; benefity pro ČR; iniciativa OBOR; mechanismus 17+1; PZI

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 4. 2019
Datum podání práce: 5. 12. 2020
Datum obhajoby: 27. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69462/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: