Vplyv odmeňovania zamestnancov na ich motiváciu a na celkové náklady spoločnosti a 

Název práce: Impact of reward system on the cost management and performance management
Autor(ka) práce: Zitová, Andrea
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Wagner, Jaroslav
Oponenti práce: Matyáš, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the arrangement of the current renumeration system in a selected company. The changes should be performed due to more reasons such as higher motivation of employees, more effective performance and more optimized costs management. The theoretical part represents the common terms related to motivation, performance measurement and pay-for-performance. Consequently, the selected company and its basic characteristics is introduced with the aim to understand the current renumeration system. Moreover, the practical part includes the suggested changes in the current approach on the basis of literature and discussion with owners of company. Specifically, it concentrates on the calculation of variable part of renumeration. Also, it outlines the issue of other rewards and bonuses. Lastly, it covers the binding of renumeration system and motivation within the entity.
Klíčová slova: pay- for- performance; performance measurement; renumeration system; motivation
Název práce: Vplyv odmeňovania zamestnancov na ich motiváciu a na celkové náklady spoločnosti a 
Autor(ka) práce: Zitová, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Wagner, Jaroslav
Oponenti práce: Matyáš, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práca za zaoberá súčasnou metódou odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku. Avšak z viacerých dôvodov, ako napríklad lepšia výkonnosť a motivácia alebo optimalizácia celkových nákladov, by spoločnosť mala urobiť zmeny. V teoretickej časti sa zaoberáme s pojmami týkajúcimi sa meranie výkonnosti, motivácia a odmena za prácu. Následne je poskytnutý opis vybranej spoločnosti a jej štruktúra pre lepšie pochopenie súčasného systému odmeňovania. V praktickej časti sú ďalej analyzované zmeny na základe teoretických poznatkov. Konkrétne sa zameriavame na výpočet variabilnej zložky mzdy. Autor taktiež načrtáva problematiku ostatných odmien a bonusov pre zamestnancov. Na záver sa venujeme vzájomnému prepojenie medzi motiváciou a hodnotením zamestnancov.
Klíčová slova: meranie výkonnosti; motivácia zamestnancov; mzdový systém spoločnostiV

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 11. 2019
Datum podání práce: 15. 12. 2020
Datum obhajoby: 27. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71804/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: