Age management

Název práce: Age management
Autor(ka) práce: Kubalová, Silvia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Němec, Otakar
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Problematika age managementu sa radí k veľmi aktuálnym témam v dôsledku prebiehajúcich zmien demografického a socioekonomického charakteru. Hlavným cieľom práce je identifikovať negatívne a pozitívne faktory uplatňovania age managementu z pohľadu manažérov pôsobiacich vo finančnom odvetví. K naplneniu cieľov bol zvolený kvalitatívny výskum, ktorý bol postavený na pološtruktúrovanom rozhovore. Výskumu sa zúčastnilo 13 manažérov. Prepisy jednotlivých rozhovorov a ich následné kódovanie bolo spracované pomocou softvéru MAXQDA 2020. Na základe výskumu boli ako najvýznamnejšie prekážky uplatňovania age managementu zistené negatívne postoje vedenia, diskriminácia, firemná kultúra ako i finančné a časové náklady. Z pozitívneho hľadiska age management prináša väčšiu spokojnosť zamestnancov, nižšiu fluktuáciu a diverzitu. Získané výstupy môžu slúžiť ako základ pre ďalšie skúmanie.
Klíčová slova: Age management; 50+; starnutie; demografické zmeny; vekové stereotypy
Název práce: Age management
Autor(ka) práce: Kubalová, Silvia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Němec, Otakar
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The issue of age management is one of the most current topics due to the ongoing changes with demographic and socio-economic nature. The aim of this thesis is to identify negative and positive factors of age management applications from managers´, operating in the financial sector, point of view. A qualitative research, which was based on a semi-structured interview with 13 managers participating in total, was chosen to fulfil the objectives. Transcripts of individual interviews and their subsequent coding were processed by using MAXQDA 2020 software. Based on the research, the most significant obstacles of age management application were found to be negative attitude of management, discrimination, organizational culture as well as financial and time costs. From a positive perspective, the age management brings greater employee satisfaction, lower employment fluctuations, and diversity. The obtained outputs can be used as a foundation for further research.
Klíčová slova: ageing; demographic changes; age stereotypes; Age management; 50+
Název práce: Age management
Autor(ka) práce: Kubalová, Silvia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Němec, Otakar
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Problematika age managementu je dnes velmi aktuální téma zejména kvůli probíhajícím demografickým a socioekonomickým změnám. Hlavním cílem práce je identifikovat negativní a pozitivní faktory uplatňování age managementu z pohledu manažerů působících ve finančním odvětví. K naplnění cíle práce byl zvolen kvalitativní výzkum, jehož základem byly polostrukturované rozhovory. Výzkumu se zúčastnilo 13 manažerů. Přepisy jednotlivých rozhovorů a jejich následné kódování bylo realizováno pomocí softwaru MAXQDA 2020. Na základě výzkumu byly jako nejvýznamnější překážky uplatňování age managementu zjištěny negativní postoje vedení, diskriminace, firemní kultura a nepochopení potřeb stárnutí. Na druhou stranu age management přináší větší spokojenost zaměstnanců, nižší fluktuaci a celkovou diverzitu. Získané výstupy mohou sloužit jako základ pro další zkoumání.
Klíčová slova: Age management; 50+; stárnutí; demografické zmeny; věkové stereotypy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2019
Datum podání práce: 16. 12. 2020
Datum obhajoby: 2021

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: