Spotřebitel jako "quantified self": self-tracking, data-love a self-sharing jako nové rysy spotřebního chování

Název práce: Spotřebitel jako "quantified self": self-tracking, data-love a self-sharing jako nové rysy spotřebního chování
Autor(ka) práce: Smolek, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šimůnková, Klára
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této bakalářské práce jsou self-trackingové praktiky a vliv gamifikace na spotřebitele. S přibývajícím množstvím chytrých zařízení roste počet lively data, tzv. žitých dat, která self-trackeři, jakožto konzumenti na trhu zboží a služeb, produkují. Proto je cílem této práce seznámit čtenáře se self-trackingovými strategiemi a jejich využitím v kombinaci s gamifikovanými principy. Práce se zabývá otázkou, kdo je to vlastně self-tracker, jaké jsou jeho charakteristiky, motivace a jakými způsoby lze změnit jeho spotřební chování; představuje pojem gamifikace a s ním spojený koncept consumer self-surveillaince a nabízí odpověď na otázku, zda lze změnit spotřební chování self-trackerů pomocí gamifikovaných odměn. Závěrem je uvedeno vlastní doporučení, jakým způsobem je možné tento model spotřebního chování využít i v boji proti nemoci COVID-19, z hlediska zmírnění dopadů ekonomických ztrát.
Klíčová slova: self-tracking; gamifikace; Spotřebitel; consumer self-surveillnace; eRouška
Název práce: Consumer as "quantified self": self-tracking, data-love and self-sharingas as new features of consumer behavior
Autor(ka) práce: Smolek, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šimůnková, Klára
Oponenti práce: Novák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this bachelor thesis are the self-tracking practices and the impact of gamification on consumers. Self-trackers who are being part of the market of goods and servises produce nowadays much more lively data thanks to the increasing amount of smart devices. Therefore the aim of this work is to acquaint the reader with the self-tracking strategies and their use in combination with gamified principles. This paper focuses on who the self-tracker is, what his characteristics are, his motivation, and how his consumer behavior can be changed; introduces the notion of gamification and the associated concept of consumer self-surveillance and offers an answer to the question of whether the consumer behavior can be changed through gamified rewards. In the end is given own recommendations based on previous findings on how this model of consumer behavior could be used in the fight against COVID-19, in terms of minimizing the effects of economic losses.
Klíčová slova: Consumer; Consumer Self-surveillnace; Anti-COVID apps; Self-tracking; Gamification

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2019
Datum podání práce: 17. 12. 2020
Datum obhajoby: 27. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69215/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: