Nová hedvábná stezka: analýza pomocí gravitačního modelu

Název práce: Nová hedvábná stezka: analýza pomocí gravitačního modelu
Autor(ka) práce: Pörner, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Kadeřábková, Božena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analýza mezinárodního obchodu v kontextu projektu Nová hedvábná stezka pomocí gravitačního modelu vystavěného na mikroekonomických základech. Na základě odhadu OLS i PPML s párovými fixními efekty a panelovými daty se vyvozuje, že formální zapojení do projektu pozitivně ovlivňuje obchodní výměnu mezi zapojenými zeměmi. Vzhledem k dlouhodobému charakteru projektu je následně provedena simulace dalšího zlepšení konektivity a kvality infrastruktury u jednotlivých států participujících v projektu, jakožto stěžejního pilíře celé iniciativy. K tomuto účelu je použit model s kontrolou MTR pomocí metody Bonus Vetus OLS. Na základě výstupů ze simulace lze očekávat růst celkového exportního potenciálu u většiny zemí Evropské unie včetně České republiky, zároveň pak i růst potenciálu obchodu mezi Čínou a jednotlivými státy EU. K výstupům ze simulací je pak potřeba podotknout, že stojí na předpokladu úspěšného pokračování projektu při snižování transportních nákladů a zlepšení infrastruktury u zapojených zemích.
Klíčová slova: mezinárodní obchod; gravitační model; PPML; Nová hedvábná stezka; Bonus Vetus OLS
Název práce: Belt and Road Initiative: employing gravity model
Autor(ka) práce: Pörner, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Kadeřábková, Božena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis aims to analyze international trade in the context of the Belt and Road Initiative employing a micro-founded gravity model. Based on OLS and PPML estimates with country-pair fixed effects and panel data, it can be concluded that formal participation in the project positively influences trade among members. Due to the long-term perspective of the project, there are also simulation exercises employed to investigate the impact of improved connectivity and infrastructure among participating economies as both are considered key priorities of the initiative. Employing the Bonus Vetus OLS model to control for MTR, one can expect overall growth of export potential by the majority of EU countries including the Czech Republic as well as the growth of trade potential between China and EU. The important caveat is that there is an assumption of further successful development of the project in terms of lowering transport costs and improving infrastructure by all members.
Klíčová slova: Belt and Road Initiative; International Trade; Gravity Model; PPML; Bonus Vetus OLS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2020
Datum podání práce: 18. 12. 2020
Datum obhajoby: 4. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74163/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: