Řešení úpadku konkurzem v České republice

Název práce: Řešení úpadku konkurzem v České republice
Autor(ka) práce: Řihák, Libor
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Randáková, Monika
Oponenti práce: Kmoch, Štěpán
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku insolvenčního řízení, konkrétně na úpadek řešený konkursem v České republice. V teoretické části je popsán průběh insolvenčního řízení, jsou stanovena významná práva a povinnosti procesních subjektů a účastníků řízení z právního a účetního pohledu. Praktická část práce je pak věnována analýze konkursů u tří společností. Mezi zkoumané oblasti patří struktura věřitelů a jejich pohledávek, časový průběh insolvenčního řízení, proces zpeněžení majetkové podstaty, míra uspokojení jednotlivých skupin věřitelů a plnění povinností dlužníků stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Klíčová slova: úpadek; obchodní korporace; účetní zásady; účetní výkaznictví; konkurs
Název práce: Bankruptcy solved with straight bankruptcy in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Řihák, Libor
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Randáková, Monika
Oponenti práce: Kmoch, Štěpán
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on insolvency proceedings issues, specifically on bankruptcy solved with straight bankruptcy in the Czech Republic. The theoretical part describes the process of insolvency proceedings, it sets out the significant rights and obligations of parties to the proceedings from the legal and accounting point of view. The practical part of the thesis is devoted to the analysis of bankruptcies of three companies. The examined areas include the structure of creditors and their receivables, the time course of insolvency proceedings, the process of monetization of assets, the level of satisfaction of particular groups of creditors and the fulfillment of debtors' obligations stipulated by Act No. 563/1991 Coll., on Accounting.
Klíčová slova: straight bankruptcy; bankruptcy; business corporation; accounting principles; financial reporting

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2020
Datum podání práce: 11. 1. 2021
Datum obhajoby: 5. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72982/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: