Účetnictví a daně stravovacíh a ubytovacích zařízení

Název práce: Účetnictví a daně stravovacíh a ubytovacích zařízení
Autor(ka) práce: Karásková, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Černý, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je představení účetních a daňových specifik, se kterými je možné se setkat v oboru stravovacích a ubytovacích zařízení. Práce je rozdělena do dvou na sebe navazujících částí. První část je teoretická a je zaměřená na představení stravovacích a ubytovacích zařízení a jejich kategorizaci. Dále se práce věnuje účetním a daňovým specifikům. V praktické části je provedena finanční analýza společností, z nichž jedna poskytuje stravovací a druhá ubytovací služby. Dále jsou zde praktické příklady obou společností týkající se účetní a daňové problematiky, které se ve firmách skutečně odehrály. Poslední část se zaměřuje na onemocnění Covid – 19 a souvisejícím opatřením a jejich vlivu na obor stravování a ubytování.
Klíčová slova: ubytovací a stravovací zařízení; účetnictví; daně; finanční analýza; daň z přidané hodnoty; elektronická evidence tržeb; daň z příjmu fyzických osob; daň z příjmu právnických osob
Název práce: Accounting and taxes of gastronomy and accomodation services
Autor(ka) práce: Karásková, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Černý, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to present the accounting and tax specifics related to the field of gastronomy and accommodation facilities. The thesis is divided into two main parts. The first part is theoretical and focuses on the introduction of gastronomical and accommodation facilities and their categorization. Furthermore, the thesis deals with accounting and tax specifics. The practical part includes a financial analysis of companies. The work also deals with some specific accounting and tax cases that actually took place in the companies. The last part focuses on Covid - 19 and related measures and their impact on the field of gastronomy and accommodation.
Klíčová slova: accommodation and catering facilities; accounting; taxes; financial analysis; value added tax; electronic records of sales; personal income tax; corporate income tax

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 9. 2020
Datum podání práce: 14. 1. 2021
Datum obhajoby: 5. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74348/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: