Motivační faktory nástupnictví v českých rodinných firmách

Název práce: Motivační faktory nástupnictví v českých rodinných firmách
Autor(ka) práce: Hradský, Ondřej
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Zadražilová, Dana
Oponenti práce: Taušer, Josef; Hnilica, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Rodinné firmy jsou specifickým typem podniků hojně působících v České republice. Jejich kontinuita může být zabezpečena po zvládnutí procesu nástupnictví. Předání firmy další generaci rodiny není v české literatuře vědecky podrobně řešeno. Cílem doktorské práce je definování hlavních motivačních faktorů vedoucích k úspěšnému předání rodinné firmy v České republice. Součástí práce jsou čtyři recenzované publikované příspěvky doplněné sjednocujícím komentářem. Publikované příspěvky se věnují klíčovým aktérům procesu nástupnictví. Jsou zaměřeny na problematiku nástupnictví v České republice, na charakteristiku firmy a na motivaci nastupující a odcházející generace . Výsledkem práce je definování hlavních motivačních faktorů na straně odcházejícího a jeho následovníka.  
Klíčová slova: rodinné firmy; nástupnictví; rodinné podnikání; udržitelnost podnikání; motivace
Název práce: Motivation of succession in Czech Family Businesses
Autor(ka) práce: Hradský, Ondřej
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Zadražilová, Dana
Oponenti práce: Taušer, Josef; Hnilica, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Family businesses are a specific type of business operating in the Czech Republic. Their continuity can be ensured after mastering the succession process only. The transfer of company to the next generation of the family is not fully scientifically addressed in Czech literature. The aim of this doctoral thesis is to define the main motivational factors leading to the successful transfer of a family business in the Czech Republic. The thesis includes four peer-reviewed published papers supplemented by a unifying commentary. Published papers focus on key actors in the succession process. They focus on the issue of succession in the Czech Republic, on the characteristics of the company and on the motivation of the incoming and outgoing generation. The result of the work is the definition of the main motivational factors of the leaving generation and appropriate incumbent.
Klíčová slova: succession; family firm; motivation; business continuity; family business

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní ekonomické vztahy
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 4. 2017
Datum podání práce: 9. 2. 2021
Datum obhajoby: 7. 4. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61924/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: