Automobilový průmysl v EU a vazby na další světová centra

Název práce: Automobilový průmysl v EU a vazby na další světová centra
Autor(ka) práce: Švandová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Šaroch, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na automobilový průmysl v Evropské unii v porovnání s ostatními významnými světovými centry. Cílem této práce bylo analyzovat současný stav evropského automobilového průmysl a vyhodnotit jeho konkurenceschopnost. První kapitola je zaměřena teoretický úvod do tématu, kam spadá historická exkurz nebo moderní vývoj včetně současných trendů tohoto odvětví jako jsou například elektrické vozy nebo sdílená mobilita. Praktická část práce nejdříve podrobně analyzuje automobilový průmysl v EU na základě důležitých faktorů jako je výroba, prodej, export, zaměstnanost v sektoru nebo investice do výzkumu a vývoje osobních vozů. Poslední část práce zkoumá, na základě stejných faktorů, automobilový průmysl ostatních světových center, mezi které patří Čína, USA, Japonsko a Indie. Závěrem práce je vyhodnocení konkurenceschopnosti automobilového průmyslu v evropské unii na základě komparace hlavních faktorů s ostatními světovými centry.
Klíčová slova: Automobilový průmysl; Emisní normy; Konkurenceschopnost; Elektromobilita; Evropská unie
Název práce: Automotive industry in the European Union and its connection to other world centres
Autor(ka) práce: Švandová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Šaroch, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on the automotive industry in the European Union in comparison with other major world centers. The aim of this thesis was to analyze the current state of the European automotive industry and then evaluate its competitiveness. The first chapter focuses on a theoretical introduction which comprises historical excursion or modern development, including current trends in the industry such as electric cars or shared mobility. The practical part firstly analyzes in detail the automotive industry in the EU based on important factors such as production, sales, exports, employment in the sector or investment in research and development of passenger cars. The last part of the thesis examines, based on the same factors, the automotive industry in other regions, which are China, the USA, Japan and India. The conclusion of this thesis is the evaluation of the competitiveness of the automotive industry in the EU based on a comparison s with other world centers.
Klíčová slova: Automotive industry; Electromobility ; Competitiveness ; European Union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 6. 2020
Datum podání práce: 20. 4. 2021
Datum obhajoby: 3. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73475/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: