Online marketing - komunikační strategie firmy Footshop

Název práce: Online marketing - komunikační strategie firmy Footshop
Autor(ka) práce: Komarovová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zeman, Jiří
Oponenti práce: Filipová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou online marketingové komunikace firmy Footshop. Cílem práce je za pomoci analýzy současného stavu online marketingových aktivit firmy zjistit, jak firma Footshop tyto aktivity komunikuje se svými stávajícími a potenciálními zákazníky. Práce je členěna do tří kapitol. První kapitola shrnuje základní trendy a fakta o online marketingu. Druhá kapitola se věnuje kompletní charakteristice firmy Footshop. Poslední kapitola zahrnuje dva marketingové výzkumy, a to dotazníkové šetření a hloubkové rozhovory. V závěru této kapitoly jsou podány návrhy na zlepšení online marketingové komunikace firmy.
Klíčová slova: Nástroje online marketingové komunikace; Online marketing; Footshop
Název práce: Online marketing - Footshop's communication strategy
Autor(ka) práce: Komarovová, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zeman, Jiří
Oponenti práce: Filipová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the analysis of Footshop's online marketing communication. The aim of the diploma thesis is to analyze, how online marketing activities are communicated among current and potential customers. The thesis is divided into three chapters. The first chapter summarizes trends and facts about online marketing. The second chapter contains complete information about the company Footshop. The third chapter focuses on research performed in the form of a questionnaire survey and deep interviews. The recommendations for possible improvements are presented based on the results of these two types of marketing research.
Klíčová slova: Footshop; Online marketing; Online marketing tools

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 8. 2020
Datum podání práce: 26. 4. 2021
Datum obhajoby: 2. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73857/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: