Analýza využití agilních přístupů pro dodávku softwaru v praxi pomocí metod vícerozměrné statistiky

Název práce: Analýza využití agilních přístupů pro dodávku softwaru v praxi pomocí metod vícerozměrné statistiky
Autor(ka) práce: Kolář, Bořivoj
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šulc, Zdeněk
Oponenti práce: Čabla, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je aplikovat různé metody vícerozměrné statistiky na dotazníkové šetření z oblasti agilních metod vývoje softwaru v České republice. Agilní metody jsou možností, jak postupovat při vývoji nového produktu. Jednou z těchto metodik je Scrum, na nějž se tato práce více zaměřuje. Scrum cílí na užší spolupráci v rámci týmu a se zákazníkem. Dotazníkové šetření pochází z diplomové práce Ing. Menčíka. V rámci této práce se snažíme rozšířit statistickou analýzu získaných výsledků. K bližšímu pochopení proměnných z dotazníkového šetření jsou použity faktorová a korespondenční analýza. Zároveň analyzujeme vztahy mezi proměnnými v kontingenčních tabulkách. Jednotlivé agilní metodiky jsou popsány a porovnány. V rámci analýzy dotazníkového šetření jsou analyzovány závislosti mezi proměnnými z dotazníkového šetření, jako je přínos agilních metodik, velikost podniku a týmu anebo míra úpravy agilních metod. Klíčovým výsledkem je pak faktorová analýza otázek o používání a důležitosti agilních praktik. Tyto faktory jsme popsali a porovnali. Mezi proměnnými jsou díky faktorové analýze odhaleny skryté vztahy, které jsou především mezi jednotlivými proměnnými. V rámci faktorové analýzy jsou spojeny proměnné týkající se programování, Scrumu, komunikace se zákazníkem a podobně. Výsledky faktorové analýzy byly srovnány s podobnými zahraničními výzkumy a bylo zjištěno, že vztahy nalezené ve zkoumaném dotazníkovém šetření odpovídají těmto zahraničním pracím.
Klíčová slova: faktorová analýza; korespondenční analýza; Scrum; agilní metody
Název práce: Analysis of usage of agile methods for software development by multidimensional statistic mehotds
Autor(ka) práce: Kolář, Bořivoj
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šulc, Zdeněk
Oponenti práce: Čabla, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is the application of multivariate statistics methods on survey about usage of agile method on software development in the Czech republic. Agile methods can be used for development of a new product. One of these methods is Scrum, which is explained more in detail in this thesis. The main target of this method is closer cooperation in the team and with the customer. The survey data comes from the thesis of Ing. Menčík. We want to get a new and deeper understanding of this survey. Methods used on analysis of different variables are factor and correspondence analysis. We also investigate the relationships between categorial variables in contingency tables. Different agile methods are compared and described, from the view of their specific agile practices. In the analysis of this survey, we describe dependencies between the variables from the survey, such as the benefits of agile methods, the size of the companies and teams and the rate of agile methods adjustments. Key result is the factor analysis of questions about usage and importance of different agile practices. These factors are compared and named. We discovered relations in questions about agile practices. These relations are mainly between two or three variables. Some agile practices are connected in common factors, as a programming question, Scrum question or question about client and communication with him. We have compared results of factor analysis with similar foreign studies. Relationships discovered in this survey are comparable to the relationships in foreign surveys.
Klíčová slova: agile methods; Scrum; factor analysis; correspondence analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2020
Datum podání práce: 28. 4. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74698/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: