Trendy v boji proti novodobému otroctví v kontextu Cíle udržitelného rozvoje č. 8. Případová studie: Kávový průmysl v Brazílii

Název práce: Trendy v boji proti novodobému otroctví v kontextu Cíle udržitelného rozvoje č. 8. Případová studie: Kávový průmysl v Brazílii
Autor(ka) práce: Marková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sejkora, Jiří
Oponenti práce: De Castro, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce hodnotí trendy v problematice novodobého otroctví v Brazílii. Práce se zaměřuje na kávový průmysl a plnění národních a mezinárodních závazků v této oblasti v souvislosti s Cílem udržitelného rozvoje číslo osm. Práce se věnuje obecnému kontextu tématu v souvislosti s lidskými právy a Agendou 2030 a teoretickému základu novodobého otroctví. Analytická část je zaměřena na zhodnocení trendů v plnění vybraných národních a mezinárodních závazků v oblasti novodobého otroctví a predikce jejich vývoje do roku 2030, v kontextu Cílů udržitelného rozvoje. Závěry práce přicházejí s poznatky, že Brazílie využívá jasné nástroje, které významně přispívají k úspěšnému boji s dětskou prací, obchodováním s lidmi a nucenou prací v nadnárodních korporacích, nicméně zaznamenaný pokrok probíhá v pomalejším tempu, než by bylo pro naplnění SDG 8 potřebné, navíc je tento pokrok značně zpomalen probíhající pandemií COVID-19.
Klíčová slova: Cíle udržitelného rozvoje; Kávový průmysl; Novodobé otroctví; Brazílie; Lidská práva
Název práce: Trends in the Fight Against Modern-day Slavery in the Context of the Sustainable Development Goal Number Eight. Case study: Coffee Industry in Brazil
Autor(ka) práce: Marková, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sejkora, Jiří
Oponenti práce: De Castro, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis evaluates trends in the issue of modern slavery in Brazil. The thesis focuses on the coffee industry and the fulfillment of national and international obligations in this area in connection with the Sustainable Development Goal number eight. The thesis deals with the general context of the topic in connection with human rights and the 2030 Agenda and the theoretical basis of modern slavery. The analytical part is focused on the evaluation of trends in the fulfillment of selected national and international commitments in the field of modern slavery, in the context of the Sustainable Development Goals. The findings conclude that Brazil uses clear tools that make significant contribution to the successful fight against child labor, human trafficking and forced labor in multinational corporations, but the progress has been slower than would be necessary to meet SDG 8. In addition, this progress is significantly slowed down by the ongoing COVID-19 pandemic.
Klíčová slova: Modern slavery; Sustainable Development Goals; Brazil; Coffee Industry; Human Rights

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 5. 2020
Datum podání práce: 28. 4. 2021
Datum obhajoby: 1. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73439/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: