Loajalita zakazníků společnosti Dm-drogerie markt

Název práce: Loajalita zakazníků společnosti Dm-drogerie markt
Autor(ka) práce: Nevřivová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá loajalitou zákazníka a její význam pro společnost dm. Cílem bakalářské práce je zjistit, jestli jsou zákazníci Dm drogerie markt loajální a z jakého důvodu. Pro vypracování teoretické části práce byla provedena literární rešerše zabývajícím se tématem marketingové strategie, míry loajality, věrnostního programu a marketingového výzkumu. V praktické části je detailně představena marketingová strategie drogerie dm na českém trhu. Poslední část práce je věnována vlastnímu výzkumu trhu pomocí dotazníkového šetření, kde budou shrnuty veškeré výsledky z primárních dat výzkumu a navržena konkrétní doporučení na zlepšení.
Klíčová slova: loajalita zákazníka; Dm drogerie markt; věrnostní program
Název práce: Customer loyalty Dm-drogerie markt
Autor(ka) práce: Nevřivová, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with customer loyalty and its importance for the dm drugstore. The bachelor thesis aims to find out whether dm's customers are loyal and for what reason. For the elaboration of the theoretical part of the work, a literature review was conducted with topics of marketing strategy, loyalty level, loyalty program, and marketing research. The practical part describes in detail the marketing strategy of dm drugstore on the Czech market. The last part of the work is devoted to the market research itself using a questionnaire survey, which will summarize all the results from the primary research data and propose specific recommendations for improvement.
Klíčová slova: Dm-drogerie markt; customer loayality; loyalty program

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2019
Datum podání práce: 28. 4. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69706/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: