Zlepšení komunikace zahraniční společnosti Kapriz a.s. pomocí podnikových sociálních sítí

Název práce: Zlepšení komunikace zahraniční společnosti Kapriz a.s. pomocí podnikových sociálních sítí
Autor(ka) práce: Karas, Arina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubálek, Tomáš
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením vnitropodnikové komunikace zahraniční společnosti Kapriz a.s. pomocí konceptu „podnikových sociálních sítí“. V teoretické části této práce jsou vymezeny pojmy interní komunikace, podniková sociální síť a rozbor nejznámějších podnikových sociálních sítí, které v této oblasti dominují. Praktická část mimo jiné popisuje implementaci podnikové sociální sítě Microsoft Teams do ukrajinské firmy Kapriz a.s. a představuje její dopad na firmu a interní komunikaci společnosti. V praktické části je taky prováděn terénní výzkum, který zkoumá, jak dobře jsou společnosti v Ukrajině seznámeny s konceptem podnikových sociálních sítí.
Klíčová slova: podniková sociální síť; interní komunikace; přínosy podnikových sociálních sítí; komunikace; problémy v komunikaci
Název práce: Improving the communication of the foreign company Kapriz using enterprise social networks
Autor(ka) práce: Karas, Arina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kubálek, Tomáš
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the improvement of internal communication of the foreign company Kapriz using the concept of "enterprise social networks". The theoretical part of this work defines the concepts of internal communication, enterprise social network and analysis of the most well-known corporate social networks, which dominate in this area. The practical part describes, among other things, the implementation of the enterprise social network Microsoft Teams in the Ukrainian company Kapriz and represents its impact on the company and the company's internal communication. The practical part also includes research, which examines how well companies in Ukraine are familiar with the concept of corporate social networks.
Klíčová slova: enterprise social network; internal communication; benefits of enterprise social networks; communicational problems; communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 9. 2020
Datum podání práce: 29. 4. 2021
Datum obhajoby: 11. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73989/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: