Webová platforma pro správu vývojových projektů realizovaných samostatnými vývojáři či malými týmy

Název práce: Webová platforma pro správu vývojových projektů realizovaných samostatnými vývojáři či malými týmy
Autor(ka) práce: Švec, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Oponenti práce: Duben, Přemysl Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se věnuje implementaci webové aplikace pro správu projektů realizovaných samostatnými vývojáři či malými týmy. Hlavním cílem práce je návrh a implementace webové aplikace pro správu projektů, která vychází z analýzy již vybraných existujících systémů a doplňuje či vylepšuje jejich nedostatky z hlediska funkčnosti a uživatelské přívětivosti. Součástí je také popis oblastí time managementu a s ním související řízení projektů. Návrh aplikace obsahuje popis použitých technologií pro její vývoj, popis cílové skupiny, pro kterou je vyvíjená aplikace primárně určena. Dále je popsán seznam funkčních a nefunkčních požadavků, které jsou přehledně doplněny o diagramy případů užití a UML diagramem pro návrh databáze, kde jsou také zobrazeny vzájemné vztahy mezi jednotlivými entitami vyskytujících se v aplikaci. Následuje návrh uživatelského rozhraní za pomocí wireframů a jejich popisu doplněného o obrázky návrhů. Dalším bodem diplomové práce je popis implementace důležitých prvků a funkcionalit webové aplikace. V neposlední řadě byla vytvořená aplikace porovnána s vybranými aplikacemi, které jsou v této práci detailně popsány. K závěru této práce byla vyvinutá webová aplikace otestována připravenými testovacími scénáři a skupinou vybraných testerů. Výsledky testování byly zpracovány pro následné vylepšení aplikace. Vyvinutá aplikace disponuje funkcemi pro správu projektů, úkolů, reportů, měření času a následné fakturace včetně napojení na jeden z nejpoužívanějších fakturačních systému v České republice – Fakturoid. A to vše v jedné, uživatelsky přívětivé webové aplikaci.
Klíčová slova: webová aplikace; time management; správa projektů; fakturace; Vue; Laravel; MariaDB
Název práce: Web platform for managing development projects implemented by independent developers or small teams
Autor(ka) práce: Švec, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Oponenti práce: Duben, Přemysl Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is devoted to the implementation of a web application to manage projects carried out by separate developers or small teams. The main objective of the work is the design and implement a web application for project management, which is based on an analysis of already selected existing systems and complements or improves their shortcomings in terms of functionality and user experience. It also includes a description of time management areas and relevant project management. The application design includes a description of the technologies, which were used to develop the application and a description of the target users for which the application is being developed. Besides a list of functional and non-functional requirements, which are described by use case diagrams and a UML diagram for database scheme, there are also described relations between the data entities in the application. The next part is a user interface design using wireframes and their description followed by images of designs. Another part of the diploma thesis is a description of the implementation of important elements and the functionality of the web application. Last but not least, the application created was compared to already existing applications, which were described in detail in this work. To conclude this work, the web application developed was tested by prepared test scenarios and by a group of selected testers. The test results were processed for subsequent improvements to the application. The developed application has features for project management, tasks, reports, time tracking and following invoicing, including a integration to one of the most used invoicing systems in the Czech Republic – Fakturoid. And all in one user-fiendly web application.
Klíčová slova: web application; time management; project management; invoicing; Vue; Laravel; MariaDB

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Znalostní a webové technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 8. 2020
Datum podání práce: 29. 4. 2021
Datum obhajoby: 10. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73846/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: