Analýza a srovnání kriminálních trestných činů v regionech ČR

Název práce: Analýza a srovnání kriminálních trestných činů v regionech ČR
Autor(ka) práce: Vávrová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Löster, Tomáš
Oponenti práce: Bílková, Diana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje analýze kriminality v ČR v letech 2009–2019 z pohledu stavu, struktury a dynamiky. Práce je členěna do čtyř hlavních kapitol. V první kapitole jsou shrnuty základní důležité pojmy týkající se kriminality, ve druhé je sepsána metodika datových analýz. Třetí kapitola se věnuje popisu dat. Čtvrtá kapitola obsahuje praktickou část. Jsou analyzovány klíčové ukazatele – počet registrovaných trestných činů, míra objasněnosti a průměrná výše škod. Bylo zjištěno, že mezi roky 2009 a 2019 došlo k poklesu celkové kriminality. Nejvyšší index kriminality se nacházel v hlavním městě Praha a byl oproti ostatním krajům několikanásobně vyšší. Míra objasněnosti v ČR v posledních letech kolísá okolo hodnoty 45 %. Následující část se zaměřuje na analýzu majetkové kriminality v Praze v roce 2019. V další podkapitole je podrobně zkoumána hospodářská kriminalita, za kterou bylo ve sledovaném období registrováno 10,5 % všech trestných činů, které měly za následek 67,3 % objemu škod, což poukazuje na velkou společenskou nebezpečnost. V závěrečné části je provedena analýza časových řad klíčových ukazatelů. Testy sezónnosti prokázaly, že v měsíční časové řadě počtu registrovaných trestných činů a míry objasněnosti se nachází sezónní složka, v časové řadě průměrné výše škod nikoliv. Dále byly vypočteny a interpretovány sezónní indexy. Diplomová práce poskytuje přehled důležitých ukazatelů kriminality a nabízí pohled na strukturu a vývoj kriminality v ČR.
Klíčová slova: analýza časových řad; majetková kriminalita; hospodářská kriminalita; kriminalita
Název práce: Analysis of criminality in regions of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Vávrová, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Löster, Tomáš
Oponenti práce: Bílková, Diana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on the analysis of crime in the Czech Republic in 2009–2019 in terms of status, structure, and dynamics. The thesis is divided into four main chapters. First chapter describes basic important concepts related to crime; second chapter describes used methodology of data analysis. Third chapter describes the data. Fourth chapter consists of practical part, where key indicators are analysed – number of registered crimes, clear-up rate, and average amount of damages. It was found out that crime decreased between 2009 and 2019. The highest crime index was for the capital city of Prague and it was several times higher than in other regions. Clear-up rate in the Czech Republic has fluctuated around 45 % in recent years. The next part focuses on analysis of property crime in Prague in 2019. The following subchapter contains detailed analysis of economic crime, for which only 10.5 % of all crimes was registered however it resulted in 67.3 % of the total amount of damages. In the final part, the analysis of time series of key indicators is performed. F-tests of seasonality suggested statistically significant seasonality for monthly time series of number of registered crimes and clear-up rate, in contrary seasonality was not present in average amount of damages time series. Seasonal indices were also calculated and interpreted. The diploma thesis provides an overview of important indicators of crime and offers an insight into the structure and development of crime in the Czech Republic.
Klíčová slova: economic crime; time series analysis; property crime; crime

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2020
Datum podání práce: 29. 4. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73643/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: