Chování spotřebitele v elektronickém obchodování v Rusku

Název práce: E-commerce consumer behavior in Russia
Autor(ka) práce: Shakirova, Adelia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Volfová, Jitka
Oponenti práce: Matysová, Kamila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Nowadays, Russian e-commerce market is under an intensive development and reaching new milestones with every passing year. In this way, it will require serious attention to examine consumer behaviour of such country as its e-commerce market grows, so does the consumer. The master’s thesis is mainly aimed to examine the online purchasing behaviour of Russian consumers and formulating the suggestions for the further development to one of the biggest Russian e-retailer – Ozon. To fulfil the main goal, both the qualitative and the quantitative research are carried out using interviews and a survey to collect the primary data. As a result of this thesis, there is a strong evidence that online consumer behaviour in Russia has its own features which was examined through such influencing factors as product, price, security and confidence, delivery, payment, convenience.
Klíčová slova: Russia; e-commerce; consumer behaviour; influencing factors
Název práce: Chování spotřebitele v elektronickém obchodování v Rusku
Autor(ka) práce: Shakirova, Adelia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Volfová, Jitka
Oponenti práce: Matysová, Kamila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Ruský trh elektronického obchodování se v současné době intenzivně rozvíjí a každým rokem dosahuje nových milníků. Bude zapotřebí věnovat vážnou pozornost prozkoumání spotřebitelského chování této země, protože s růstem trhu elektronického obchodování roste i spotřebitel. Hlavním cílem Diplomové práce je prozkoumání „online“ nákupního chování ruských spotřebitelů a formulování doporučení pro další vývoj jednoho z největších ruských elektronických maloobchodů - společnost Ozon. Pro splnění hlavního cíle je realizován kvalitativní i kvantitativní výzkum, primární data jsou sebrána pomocí interview a dotazníkového šetření. Výsledkem této práce je silný důkaz, že chování online spotřebitelů v Rusku má své vlastní rysy, které byly zkoumány prostřednictvím ovlivňujících faktorů, jako jsou produkt, cena, bezpečnost a důvěra, dodávka, platba, pohodlí.
Klíčová slova: Rusko; elektronický obchod; spotřebitelské chování; ovlivňující faktory

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 5. 2020
Datum podání práce: 30. 4. 2021
Datum obhajoby: 1. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73444/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: