Očekávané branky ve fotbalových zápasech

Název práce: Očekávané branky ve fotbalových zápasech
Autor(ka) práce: Peroutka, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čabla, Adam
Oponenti práce: Malá, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá oblíbeným sportovním ukazatelem očekávaných branek („xG“), primárně používaného ve zpětné analýze fotbalových zápasů a při modelování očekávaných výsledků. Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře s „xG“, shrnout jeho historii a ukázat různé způsoby výpočtu, jako například za pomoci metod strojového učení. Dále jsou zde rozebírány jeho přednosti či slabiny, představeny jednotlivé způsoby interpretace a uvedeny podobné ukazatele, jež si zakládají na „xG“. V interpretační části je pak soubor příkladů, jak k očekávaným brankám přistupovat, včetně vyhodnocení samotného zápasu, vizuální interpretace či simulace samotné sezony. Následně jsou zde uvedeny jednotlivé přístupy k výpočtu očekávaných branek, a to včetně praktické ukázky jejich tvorby a následného vyhodnocení jednotlivých metod.
Klíčová slova: fotbal; vstřelené branky; kvalita střel; Poissonovo-binomické rozdělení; očekávané branky; metody strojového učení
Název práce: Expected goals in football
Autor(ka) práce: Peroutka, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čabla, Adam
Oponenti práce: Malá, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the popular metric of expected goals („xG“), primarily used in the retrospective analysis of football matches and modeling expected results. The main goal of this thesis is to introduce the metric itself, summarize history of „xG“ and show examples of various methods of calculation, such as machine learning methods. Furthermore, there are described its strength and weaknesses, shown individual methods of interpretation and mentioned similar metrics based on „xG“. In the interpretation part, there is a set of examples of how to approach the „xG“, including evaluation of the match, visual interpretation or simulation of the season itself. Subsequently there are individual approaches to the calculation of expected goals, including practical examples of their creation follows with evaluation of individual methods.
Klíčová slova: Poisson-binomial distribution; machine learning; expected goals; shot quality; football; goals

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 12. 2020
Datum podání práce: 11. 12. 2021
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75474/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: