Analýza trhu ohledně využívání aut a preferencí dopravy v České republice a na Slovensku

Název práce: Market analysis on vehicle use and transportation preferences in Czech republic and Slovakia
Autor(ka) práce: Durec, Denis
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kottika, Efthymia
Oponenti práce: Vinš, Marek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis aimed to research preferences of Czech and Slovak young professionals aged 25-40 living in an urban area within the automotive and transportation sector. The three research objective groups were new technology perception with vehicle purchase drivers and preferences, carsharing and MaaS opinions and preferences, and new entrants and brand perception within the automotive industry. Within the objective groups, there were multiple areas of research with sub-group research objectives. The research was done using online in-depth interviews focused on Czech and Slovak markets. Based on the research findings, managerial implications on new technology development focus, mobility as a service expansion and brand entry into the automotive industry are provided.
Klíčová slova: consumer preferences; car features; carsharing; automotive market entry; mobility-as-a-service; automotive industry; urban transportation; car technology
Název práce: Analýza trhu ohledně využívání aut a preferencí dopravy v České republice a na Slovensku
Autor(ka) práce: Durec, Denis
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kottika, Efthymia
Oponenti práce: Vinš, Marek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na výzkum preferencí v automobilovém a transportačním sektoru českých a slovenských mladých profesionálů žijících v městském prostředí mezi 25 a 40 lety. Tři hlavní oblasti výzkumu byly přístup k novým technologiím s důvody a preferencemi při nákupu auta, názor a preference ohledně sdílení aut a mobility jako služby, a názor na nové značky a firmy vstupující do automobilového průmyslu. V těchto třech hlavních oblastech výzkumu bylo vícero podskupin se svými vlastními podcíli. Výzkum byl veden online použitím hloubkových rozhovorů zaměřených na český a slovenský trh. Na základě výsledků výzkumu jsou v závěru také poskytnuty manažerské implikace ohledně zaměření vývoje nových technologií, expanze v oblasti mobility jako služby a vstupu značek do automobilového průmyslu.
Klíčová slova: preference spotřebitelů; mobilita jako služba; automobilový průmysl; sdílení automobilů; vstup do automobilového trhu; městská doprava; automobilové technologie; automobilové funkcie

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 12. 2020
Datum podání práce: 10. 5. 2021
Datum obhajoby: 7. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75602/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: