Strategická analýza společnosti Smarty CZ a.s

Název práce: Strategická analýza společnosti Smarty CZ a.s
Autor(ka) práce: Pinček, Dominik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Oponenti práce: Syrová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zhotovení strategické analýzy společnosti Smarty CZ a.s., která se zaměřuje na prodej elektronických zařízení. Práce se skládá z části teoretické, kde jsou představeny základní pojmy a postupy jednotlivých metod. V části praktické jsou poté veškeré poznatky z první části aplikovány na vybraný podnik. Pomocí dílčích analýz bude možné určit příležitosti, hrozby, silné a slabé stránky sledované společnosti. Veškerá zjištění budou na závěr shrnuta v analýze SWOT a bude zhodnoceno jejich vzájemné působení na společnost Smarty CZ a.s.
Klíčová slova: Strategická analýza; PEST analýza; Porterův model pěti sil; VRIO analýza; Finanční analýza; SWOT analýza
Název práce: Strategic analysis of the company Smarty CZ a.s
Autor(ka) práce: Pinček, Dominik
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Oponenti práce: Syrová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to create a strategic analysis of the company Smarty CZ a.s., that focuses on the sale of electronic devices. The work consists of a theoretical part, where the basic terms and procedures of individual methods are introduced. In the practical part, all the knowledge from the first part is then applied on the selected company. With the help of partial analysis, it will be possible to identify opportunities, threats, strengths and weaknesses of the researched company. All findings will be summarized in the SWOT analysis and their interaction with the company Smarty CZ a.s. will be evaluated.
Klíčová slova: Strategic analysis; PEST analysis; Porter's five forces model; VRIO analysis; Financial analysis; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2020
Datum podání práce: 10. 5. 2021
Datum obhajoby: 7. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75541/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: