Emoční práce jako vnímaný zdroj stresu u pracovníků v gastronomii

Název práce: Emoční práce jako vnímaný zdroj stresu u pracovníků v gastronomii
Autor(ka) práce: Re, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jarošová, Eva
Oponenti práce: Horňáková, Petra Sofia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je porozumění tématu emoční práce a zmapování toho, jak její nároky vnímá obsluhující personál v odvětví gastronomie. Teoretický základ obsahuje deskripci stresu včetně jeho projevů a dopadů, popis a rozdělení stresorů včetně jejich zaměření na pracovní prostředí a charakteristiku emoční práce, jejích projevů a dopadů. Teoretický základ je rozšířen o další specifické stresory obsluhujícího personálu. Praktická část obsahuje výsledky kvalitativního výzkumu zaměřeného na zmapování vnímání emoční práce jakožto zdroj stresu obsluhujícího personálu. Na základě analýzy hloubkových rozhovorů jsou navržena doporučení určená pro obsluhující personál, gastronomická zařízení a jeho vedoucí pracovníky i pro zákazníky.
Klíčová slova: stresory; gastronomie; Emoční práce; pracovní stres; zdroje stresu; obsluhujicí personál
Název práce: Emotianal labor as a perceived cause of stress by waitstaff
Autor(ka) práce: Re, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jarošová, Eva
Oponenti práce: Horňáková, Petra Sofia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis aims to understand the topic of emotional labor and to map its perception by the waitstaff. Theoretical basis contains a description of stress, including its manifestations and impacts, description of stressors, its classification with a focus on the work environment and characteristics of emotional labor, its manifestations and impacts. The theoretical part is extended by analysis of other stressors typical for waitstaff. The practical part involves research focused on understanding the importance of emotional labor as a perceived cause of stress by waitstaff. The recommendations intended for the waitstaff, for the organization and its managers and for the customers are based on the analysis of in-depth interviews and its complementary methods.
Klíčová slova: Emotional labor; stressors; waitstaff; gastronomy; workplace stress; causes of stress

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2020
Datum podání práce: 10. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75540/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: