Analýza online marketingových aktivit společnosti Ušetřeno.cz s.r.o

Název práce: Analýza online marketingových aktivit společnosti Ušetřeno.cz s.r.o
Autor(ka) práce: Novotný, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sedláček, Jiří
Oponenti práce: Smutný, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá online marketingem. Cílem práce je provést analýzu online marketingových aktivit společnosti Ušetřeno.cz s.r.o. Pro vyhodnocení jsou použity, mimo jiné, nástroje Google Analytics, Google Ads, Sklik, Google Lighthouse, Collabim, SEMrush nebo Microsoft Power BI. Na základě výsledků této analýzy jsou v průběhu práce a v jejím závěru formulovány návrhy na zlepšení. První část práce se zabývá úvodem do online marketingu, webové prezentace a podrobněji se zaměřuje na internetovou reklamu včetně využití sociálních sítí. Druhá část práce je více technicky zaměřená a je věnována optimalizaci pro vyhledávače (SEO) a webové analytice. Třetí část je již ryze praktická a zabývá se analýzou online marketingových aktivit společnosti Ušetřeno.cz s.r.o. dle teoretické části spolu se shrnutím jejích hlavních závěrů.
Klíčová slova: Google Analytics; internetová reklama; online marketing; PPC; SEO; webová analytika
Název práce: Analysis of online marketing activities of the company Ušetřeno.cz s.r.o
Autor(ka) práce: Novotný, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sedláček, Jiří
Oponenti práce: Smutný, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with online marketing. The aim of the work is to analyse online marketing activities of the company Ušetřeno.cz s.r.o. For evaluation of these activities are, among others, used tools Google Analytics, Google Ads, Sklik, Google Lighthouse, Collabim, SEMrush or Microsoft Power BI. Based on the results of this analysis, suggestions for improvement are formulated during the work and at the end. The first part deals with an introduction to online marketing, web presentation and focuses in more detail on Internet advertising, including the use of social networks. The second part of the work is more technically focused and is devoted to search engine optimization (SEO) and web analytics. The third part is already purely practical and deals with the analysis of online marketing activities of the company Ušetřeno.cz s.r.o. according to the theoretical part along with a summary of its main conclusions.
Klíčová slova: Google Analytics; Internet advertising; online marketing; PPC; SEO; web analytics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 9. 2020
Datum podání práce: 10. 5. 2021
Datum obhajoby: 17. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74048/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: