Systém centrálně řízeného hospodářství v Československu v letech 1949-1960

Název práce: Systém centrálně řízeného hospodářství v Československu v letech 1949-1960
Autor(ka) práce: Papánek, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Průcha, Václav
Oponenti práce: Váňa, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá systémem centrálně řízeného hospodářství v Československu v letech 1945-1957. Hlavním úkolem ekonomiky té doby bylo, co nejrychleji obnovit hospodářství zničené druhou světovou válkou a rozhodnout o budoucím vývoji hospodářské politiky. Politická situace jednoznačně určovala směr tohoto vývoje a dopad politických rozhodnutí na hospodářství byl naprosto rozhodující. Zdánlivě optimální varianta fungujícího ekonomického mechanismu byla volbou politickou, což bylo jedním z charakteristických znaků centrálně řízeného hospodářství tehdejší doby. Diplomová práce sleduje hlavně aspekty a podmínky transformace ekonomiky, obecné rysy centrálně řízeného mechanismu, organizační strukturu národního hospodářství, plánováni výroby a odbytu, tvorbu cen a mezd, změny v bankovnictví a veřejných financích v Československu ve sledovaném období.
Klíčová slova: centrálně plánovaná ekonomika; ekonomická transformace; poválečné Československé hospodářství
Název práce: Central controlled economy in Czechoslovakia in the period from 1949 until 1960
Autor(ka) práce: Papánek, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Průcha, Václav
Oponenti práce: Váňa, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is focused on the central controlled economy in Czechoslovakia in the period from 1945 until 1957. The main role of economy at that time was the fastest possible rehabilitation of the economy destroyed by World War II.. The political situation was undoubtedly setting the trend in the economical development. Postwar decision in the matter of the future optimal economic mechanism was a political choice and the political influence was a significant feature of the central directive economy during its existence. The thesis is focused on the main aspects and conditions of the economical transformation, on the general attributes of the central controlled economy, organizational structure of the national economy, scheduling of production and consumption, formation of prices and wages, on the changes in the banking system and the public finances in Czechoslovakia during the mentioned period.
Klíčová slova: central controlled economy; economical transformation; postwar Czechoslovak economy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 11. 2005
Datum podání práce: 19. 12. 2008
Datum obhajoby: 21. 1. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/17674/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: