Strategická analýza EKOFRUKT Slaný, spol. s.r.o

Název práce: Strategická analýza EKOFRUKT Slaný, spol. s.r.o
Autor(ka) práce: Karaseva, Elizaveta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krause, Josef
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá strategickou analýzou společnosti EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.. Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnotit pozici firmy na trhu s ohledem na hlavní konkurenční firmy v odvětví. Práce se dělí na dvě části na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje nástroje externí a interní analýzy. Praktická část identifikuje a vyhodnocuje silné a slabé stránky uvnitř firmy a formuluje doporučení pro aktualizaci strategie společnosti.
Klíčová slova: Strategické řízení; PESTLE; Strategie; Analýza vnějšího prostředí; Analýza vnitřního prostředí; SWOT; Strategická analýza
Název práce: Strategic analysis of the company EKOFRUKT Slaný, spol. s.r.o
Autor(ka) práce: Karaseva, Elizaveta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Krause, Josef
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the strategic analysis of the company EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o .. The main goal of the bachelor thesis is to evaluate the position of the company in the market with respect to the main competing companies in the industry. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the tools of external and internal analysis. The practical part identifies and evaluates the strengths and weaknesses within the company and formulates recommendations for updating the company's strategy.
Klíčová slova: Strategic management; Strategic analysis; Analysis of the external environment; PESTLE; Analysis of the internal environment; SWOT; Strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2020
Datum podání práce: 8. 9. 2021
Datum obhajoby: 13. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75545/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: