Analýzu logistických procesů v prostředí elektronického obchodu ve firmě Emba trade

Název práce: Analýzu logistických procesů v prostředí elektronického obchodu ve firmě Emba trade
Autor(ka) práce: Goerojo, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vinš, Marek
Oponenti práce: Hašek, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se bude zabývat analýzou logistických procesů v prostředí firmy Emba. Teoretická část se bude zabývat z velké části Supply Chain Managementem (SCM), se kterým musí pracovat i Emba. Pojem bude vysvětlen a práce se zaměří i na historický vývoj SCM. Dále bude popsán pojem Warehouse management systém, který hraje klíčovou roli v logistice skladu. Posledním tématem bude Reverzní logistika neboli logistika zpětných toků. Praktická část se zabývá popisem jednotlivých logistických procesů firmy Emba. Jednotlivé kapitoly sledují zboží od jeho příjmu na sklad, až po vychystání a odeslání cílovému zákazníkovi. Na základě mého pozorování provedu analýzu logistických procesů a pokusím se najít takové procesy, které snižují efektivitu chodu firmy. Tyto procesy poté popíšu a pokusím se přijít s vhodným řešením pro optimalizaci. Výsledky mého pozorování a návrhy na optimalizaci budu konzultovat s expertem v tomto oboru.
Klíčová slova: supply chain management; reverse logistics; e-commerce; warehouse management system
Název práce: Analysis of logistical processes in the e-commerce of Emba Trade s.r.o
Autor(ka) práce: Goerojo, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vinš, Marek
Oponenti práce: Hašek, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis deals with the analysis of logistical processes in the environment of Emba Trade s.r.o. The theoretical part mainly focuses on the topic of Supply Chain Management (SCM), which Emba also uses. The term is explained and its historical development is described in greater detail. The thesis then deals with another important term, Warehouse Management System, which plays a key role in warehouse logistics. The last topic is Reverse logistics or the logistics of the reverse flow. The practical part focuses on the individual logistical processes inside the Emba company. Each chapter follows the goods at different stages in the process, from being received at the warehouse, being prepared and at last shipped to the final customer. Based on my observation and an interview with an expert in the field I will conduct an analysis of the logistical processes and will try to identify those that lower the performance of the company. These processes will be then described and an appropriate solution will be suggested. The suggestions for an optimization will be consulted with the expert in the field.
Klíčová slova: supply chain management; warehouse management system; reverse logistics; e-commerce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 11. 2020
Datum podání práce: 11. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75170/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: