Hodnocení a odměňování zaměstnanců

Název práce: Hodnocení a odměňování zaměstnanců
Autor(ka) práce: Valeš, Matěj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Palíšková, Marcela
Oponenti práce: Stříteský, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je posouzení stávajícího systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybraném podniku a identifikace jeho silných a slabých stránek. Dílčím cílem je shrnutí základních teoretických poznatků, které se týkají dané problematiky. Přínos práce spočívá ve formulaci opatření, která povedou ke zvyšování pracovního výkonu zaměstnanců.
Klíčová slova: zaměstnanecké benefity; motivace k práci; spokojenost zaměstnanců; hodnocení; mzda; odměňování
Název práce: Evaluation and remuneration of employees
Autor(ka) práce: Valeš, Matěj
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Palíšková, Marcela
Oponenti práce: Stříteský, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to assess the current system of evaluation and remuneration of employees in the selected company and to identify its strengths and weaknesses. A partial goal is to summarize the basic theoretical knowledge that relates to the issue. The benefit of the work lies in the formulation of measures that will lead to an increase in the work performance of employees.
Klíčová slova: salary; remuneration; motivation to work; employee benefits; employee satisfaction; evaluation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2020
Datum podání práce: 11. 5. 2021
Datum obhajoby: 10. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74620/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: