Genderová diskriminace na trhu práce

Název práce: Genderová diskriminace na trhu práce
Autor(ka) práce: Hrbáčková, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Palíšková, Marcela
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je identifikace příčin genderové diskriminace na trhu práce. K dosažení tohoto cíle bude v práci použito několik metod. Rešerše odborné literatury, analýza sekundárních dat (časové řady, komparace) a výzkum ve formě dotazníku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a popis problematiky genderové diskriminace, vývoj genderové diskriminace od historie po současnost a vymezen právní rámec. Praktická část je zaměřena sběr sekundárních dat a na dotazníkové šetření a interpretaci získaných primárních dat, které ukazují, jak rozšířené je povědomí studentů o genderové diskriminaci a jejich návrhy na zlepšení genderové problematiky. K této analýze byly využité primární data, časové řady a komparace.
Klíčová slova: Rovnost; Gender; Diskriminace; Trh práce; Postavení žen
Název práce: Gender discrimination on the labor market
Autor(ka) práce: Hrbáčková, Eva
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Palíšková, Marcela
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this paper is to identify the causes of gender discrimination in the labour market. Several methods will be used to achieve this goal. An academic literature review, analysis of secondary data (time series, comparisons) and research in the form of a questionnaire. The theoretical part defines the basic concepts and elucidation of the gender discrimination issue, the development of gender discrimination from its history to the present moment and delineates the legal framework. The practical part focuses on the collection of the secondary data, the questionnaire research and the interpretation of the primary data obtained, which show how widespread the awareness of students about gender discrimination is and their suggestions for improving the gender issues. Primary data, time series and comparisons were used for this analysis.
Klíčová slova: Equality; Discrimination; Labor market; Status of women; Gender

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 1. 2021
Datum podání práce: 12. 5. 2021
Datum obhajoby: 27. 5. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75704/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: