Návrh strategie online marketingu pro e-shop HezčíSpánek.cz

Název práce: Návrh strategie online marketingu pro e-shop HezčíSpánek.cz
Autor(ka) práce: Tisoňová Sekhniashvili, Natia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mareš, Jan
Oponenti práce: Andera, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií, konkrétněji návrhem online marketingové strategie pro e-shop dle metodologie modelu See-Think-Do-Care. Dále popisuje strategický marketingový proces a online marketingové kanály. Hlavním cílem této práce je navržení efektivní marketingové strategie pro internetový obchod HezčíSpánek.cz dle frameworku STDC. Na základě kvalitativního výzkumu byly navrženy doporučení na zlepšení funkčnosti webové stránky Hezčíspánke.cz obecné doporučení do marketingového mixu. Hlavním přínosem práce je pomoci vybranému e-shopu v začátcích podnikání prostřednictvím poskytnutím doporučení na konkrétní marketingové aktivity, komunikační kanály, obsahový marketing a v neposlední řadě sestavením komplexního plánu pro druhé pololetí 2021 pro dosažený stanových cílů.
Klíčová slova: Online marketing; strategie; PPC; e-shop; klíčová slova; framework STDC; sociální sítě
Název práce: Proposal of online marketing strategy for e-shop HezčíSpánek.cz
Autor(ka) práce: Tisoňová Sekhniashvili, Natia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mareš, Jan
Oponenti práce: Andera, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on the marketing strategy, more specifically on the design of an online marketing strategy for an e-shop according to the methodology of the See-Think-Do-Care model. It also describes the strategic marketing process and online marketing channels. The main goal of this thesis is to design an effective marketing strategy for the online store HezčíSpánek.cz according to the STDC framework. Based on qualitative research, recommendations were proposed to improve the functionality of the HezčíSpánke.cz website and general recommendations for the marketing mix. The main benefit of this thesis is to help the selected e-shop at the beginning of the business by providing recommendations for specific marketing activities, communication channels, content marketing and, last but not least, by compiling a comprehensive plan for the second half of 2021 to achieve the set goals.
Klíčová slova: Online marketing; e-shop; strategy; PPC; Social media; keywords; framework STDC

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 10. 2020
Datum podání práce: 12. 5. 2021
Datum obhajoby: 31. 5. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75636/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: