Kulturní koncepty v podnikové kultuře

Název práce: Cultural Concepts in Business Culture
Autor(ka) práce: Dolejš, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ryška, Tomáš
Oponenti práce: Tyll, Ladislav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
My diploma thesis focuses on the topic of culture within business culture. The main goal of my thesis is to portray cultural concepts from anthropological point of view and introduce a several ways to grasp the concept of culture. Furthermore, the thesis describes the overall phenomenon of business culture as we see them in many studies while pointing out the misconception of business culture which has been repeated since late 70s. In the first part of my thesis, I thoroughly scrutinize the very concept of culture and the ways the concept has been shaped during past century. In the second part of the master thesis, overall grasp of business culture will be described. Finally, I will discuss the terrible misconception of the concept of culture (business culture) within the business studies literature.
Klíčová slova: culture; concept; business; misconception; literature
Název práce: Kulturní koncepty v podnikové kultuře
Autor(ka) práce: Dolejš, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ryška, Tomáš
Oponenti práce: Tyll, Ladislav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Moje diplomová práce se zaměřuje na téma kultury v podnikové kultuře. Hlavním cílem mé práce je představit kulturní koncepty z antropologického hlediska a uvést několik způsobů, jak je uchopit. Práce dále popisuje celkový fenomén podnikové kultury, jak jej vidíme v mnoha studiích, a poukazuje na mylnou představu o podnikové kultuře, která se opakuje od konce 70. let. V první části své práce důkladně zkoumám samotný koncept kultury a způsoby, jak byl tento koncept formován během minulého století. Ve druhé části diplomové práce bude popsáno celkové uchopení podnikové kultury. Nakonec se budu zabývat mylnou představou o pojmu kultura (podniková kultura) v literatuře, konkrétněji obchodních studií.
Klíčová slova: kultura; koncept; literatura; nepochopení; business

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2020
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 4. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75404/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: