Vstup technologického produktu na trh v České republice v restaurační sféře

Název práce: Vstup technologického produktu na trh v České republice v restaurační sféře
Autor(ka) práce: Navrátilová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Oponenti práce: Loučka, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu akceptace a implementace QR kódu v České republice v gastronomické sféře a analýzu aktuálně nabízených produktů na trhu s cílem doporučení správného výběru a správného použití technologie pro podniky v dané oblasti. První část práce představuje teoreticko-metodologický základ v podobě popisu základních teoretických modelů a poznatků pojících se s technologiemi, vymezuje základní pojmy, přibližuje fungování technologie QR kódů a popisuje využité metody praktické části práce. V hlavní části práce jsou představeny výsledky provedeného kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Pro kvalitativní výzkum byla využita metoda mystery shoppingu u konkurentů působících na trhu a metoda rozhovorů s experty. Pro kvantitativní marketingový výzkum bylo využito dotazníkového šetření metodou CAWI, do kterého se zapojilo 401 studentů pražských vysokých škol. Hypotézy byly otestovány využitím nezávislého Studentova t-testu v programu Jamovi.
Klíčová slova: QR kódy; Mobilní marketing; Technologická inovace; Marketingový výzkum
Název práce: Entry of a Technological Product in the Czech Restaurant Industry
Autor(ka) práce: Navrátilová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Oponenti práce: Loučka, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on analysing the acceptance and implementation of QR codes in the Czech Republic restaurant industry and compares them to products currently on the market and aims to recommend the best technology for companies in the field. This thesis’ introduction presents a theoretical and methodological basis by describing existing theoretical models and knowledge related to the technology of QR codes, defines basic concepts, describes the functionality of QR code technology, and describes its practical applications. This thesis then presents the results of qualitative and quantitative marketing research. The methods of mystery shopping among competitors and interviews with experts were used for qualitative research, while a questionnaire survey using the CAWI method was used for quantitative research. 401 students from various Prague universities participated. Hypotheses were tested against the students’ independent t-test using Jamovi.
Klíčová slova: QR Codes; Mobile Marketing ; Technology Innovation; Marketing Research

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2020
Datum podání práce: 12. 5. 2021
Datum obhajoby: 14. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73577/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: