ANALÝZA VÝVOJE TRHU PRÁCE Z POHLEDU MATEK PO MATEŘSKÉ/RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2006–2020 SE ZAMĚŘENÍM NA FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE

Název práce: ANALÝZA VÝVOJE TRHU PRÁCE Z POHLEDU MATEK PO MATEŘSKÉ/RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2006–2020 SE ZAMĚŘENÍM NA FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE
Autor(ka) práce: Čapková, Barbara
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Steiner, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou trhu práce zpohledu matek na nebo po mateřské/rodičovské dovolené vČeské republice se zaměřením na flexibilní formy zaměstnávání. Teoretická část popisuje trh práce a jeho vývoj se zaměřením na ženy, poté je představena teorie lidského kapitálu a blíže jsou vysvětleny náležitosti mateřské a rodičovské dovolené. Dále je probráno téma harmonizace pracovního a rodinného života s tím souvisí i stručná deskripce institucionálního vzdělávání a flexibilních forem práce. Vpraktické části je nejprve provedena analýza vývoje trhu se zaměřením na nezaměstnanost žen s malými dětmi. Poté je vypracována analýza vývoje institucionální péče o děti a vybraných jednotlivých flexibilních forem výkonu práce. Provedeno je také dotazníkové šetření, jehož cílovou skupinou jsou matky s dětmi do 18 let. Praktickou část zakončují dva polostrukturované rozhovory se dvěma zaměstnavateli, kteří podávají na danou problematiku pohled z jiné perspektivy. Vývoj trhu práce přispívá k rozšíření flexibilních forem výkonu práce. Počet částečných úvazků a možnosti práce z domu v průběhu let roste. Flexibilní formy práce jsou významné především proto, že usnadňují návrat žen na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené.
Klíčová slova: trh práce; flexibilní formy výkonu práce; rodičovská dovolená
Název práce: The analysis of the labor market from the point of view of mothers after maternity / parental leave in the Czech Republic since 2006-2020 with a focus on flexible forms of employment
Autor(ka) práce: Čapková, Barbara
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Steiner, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the master’s thesis is the analysis of the labor market from the point of view of mothers on or after maternity / parental leave in the Czech Republic with a focus on flexible forms of employment. The theoretical part describes the labor market and its development with a focus on women, after that is introduced the theory of human capital and the essentials of maternity and parental leave are explained in more detail. Furthermore, the topic of harmonization of work and family life is discussed with a brief description of institutional education and flexible forms of work which are closely related to this. First in the practical part is an analysis of market development, focusing on the unemployment of women with young children. Further is prepared an analysis of the development of institutional childcare and selected individual flexible forms of work performance. Furthermore, are the results of a questionnaire survey. The target group of which are mothers with children under 18 years of age. The practical part ends with two semi-structured interviews with two employers who give a view on the chosen topic from a different perspective. The development of the labor market contributes to the expansion of flexible forms of work performance. The number of part-time jobs and the possibility of working from home has been growing over the years. Flexible forms of work are important mainly because they facilitate the return of women to the labor market after maternity / parental leave.
Klíčová slova: labor market; flexible forms of work; parental leave

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2020
Datum podání práce: 14. 5. 2021
Datum obhajoby: 24. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75322/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: