Analýza ziskovosti zákazníků na příkladu konkrétní firmy

Název práce: Analýza ziskovosti zákazníků na příkladu konkrétní firmy
Autor(ka) práce: Kunešová, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Matyáš, Ondřej
Oponenti práce: Král, Bohumil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na ziskovost zákazníků a alokaci nákladů. Představuje vybraný podnik, jeho reporting a výkaz zisku a ztráty využívaný controllingovým oddělením, jehož struktura je totožná se strukturou ziskovosti zákazníků. Popisuje strukturu reportu ziskovosti zákazníků, alokace nákladů, procesu zpracování a zobrazení pro konečné uživatele ve stavu před i po implementací nových systémů. V obou jednotlivých částech dochází ke zhodnocení silných a slabých stránek.
Klíčová slova: ziskovost zákazníků; alokace nákladů; implementace; report
Název práce: Analysis of customer profitability on the example of a specific company
Autor(ka) práce: Kunešová, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Matyáš, Ondřej
Oponenti práce: Král, Bohumil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is focused on customer profitability and cost allocation. It represents the selected company, its reporting and profit and loss statement using the controlling department, the structure which is the same as the structure of customer profitability. It describes the structure of the customer profitability report, cost allocation, process processing and display for end users in the state before and after the implementation of the new systems. In both individual parts, there will be created an evaluation of strengths and weaknesses.
Klíčová slova: cost allocation; customer profitability; implementation; report

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2019
Datum podání práce: 31. 5. 2021
Datum obhajoby: 24. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70625/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: