Porovnání NLP funkcionality self service BI nástrojů

Název práce: Porovnání NLP funkcionality self service BI nástrojů
Autor(ka) práce: Chalupa, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá propojeních funkcionality NLP (Natural Language Processing) s oblastí Business Intelligence. Cílem práce je zmapování možností propojení těchto dvou technologických oblastí na praktických příkladech a otestování tohoto propojení v praxi. Pro otestování byly vybrány tři nástroje, které jsou v současnosti na trhu dostupné. Tyto nástroje a jejich funkcionalita byly v praktické části porovnávány a testovány na základě klíčových faktorů a kritérií, které byly v této práci rovněž zadefinovány. Testováním byly zjištěny oblasti, ve kterých jednotlivé oblasti, ve kterých testované nástroje vynikají a zároveň oblasti, ve kterých má NLP určitý prostor pro zlepšení. Práce může sloužit jako určitý úvod a teoretický i praktický základ pro další práce, které si kladou za cíl NLP v oblasti Business Intelligence zkoumat s větším zaměřením na detail.
Klíčová slova: NLP; Chatbot; Business Intelligence; BI; Natural Language Processing; Self Service BI; Zpracování přirozeného jazyka
Název práce: Comparison of NLP functionality of self service BI tools
Autor(ka) práce: Chalupa, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis deals with area of Natural Language Processing and linking this area with Business Intelligence technologies. The main objective of the thesis is to map the capabilities of connecting these two technological areas on practical examples and to test this connection in practise. Three tools of the market and their NLP functionality is compared and tested in the practical part of the thesis based on the key factors and criteria defined. The testing identified strengths and weaknesses of the mentioned tools in area of Natural Language Processing. The thesis serves as a certain introduction and theoretical and practical basis for other works that aim to NLP in the field of Business Intelligence research with a greater focus on detail.
Klíčová slova: NLP; Chatbot; Natural Language Processing; Self Service BI; Business Intelligence; BI

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2019
Datum podání práce: 22. 6. 2021
Datum obhajoby: 15. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71356/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: