Návrh serverové a mobilní aplikace pro službu podpory cestování

Název práce: Návrh serverové a mobilní aplikace pro službu podpory cestování
Autor(ka) práce: Holík, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Šlajchrt, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se věnuje implementaci serverové a mobilní aplikaci pro službu podpory cestování. Cílem této práce je analyzovat současnou nabídku aplikací, navrhnout serverovou a mobilní aplikaci a následně tyto realizovat a zdokumentovat. Aplikace má umožnit uživatelům vyhledávat místa pro přenocování v obytných vozidlech a také jejich přidávání. Na základě průzkumu současných nabízených řešení pro platformu iOS byly vytyčeny funkční a nefunkční požadavky a také sestaveny jednotlivé případy použití pro aplikaci. Technologie použité pro implementaci serverové i mobilní části aplikace byly zdokumentovány, stejně jako nástroje použité během vývoje. V implementačních kapitolách byly prezentovány důležité funkcionality i prvky obsažené ve zdrojových kódech a uživatelském prostředí aplikace. Na závěr byla sestavena uživatelská dokumentace mobilní aplikace.
Klíčová slova: iOS; NestJS; mobilní aplikace; cestování; mapy
Název práce: Development of server and mobile application for service supporting travelling
Autor(ka) práce: Holík, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Šlajchrt, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the implementation of a server application and mobile application for a service supporting travelling and camping. The aim of this work is to analyze the current range of applications, design a server and mobile application and then implement and document these. The application is intended to allow users to search for places to spend the night in motor homes or vans and also to add new places. Based on a survey of currently offered solutions for the iOS platform, functional and non-functional requirements were set and individual use cases for the application were put together. The technologies used to implement the server and mobile parts of the application have been documented also as the tools used during development. In the implementation chapters, important functionalities and elements contained in the source codes and user interface of the application were presented. The user documentation has also been formed.
Klíčová slova: iOS; NestJS; mobile application; travel; maps

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 11. 2020
Datum podání práce: 24. 6. 2021
Datum obhajoby: 7. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75030/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: