Optimalizace reportu dispozičních oprávnění, případová studie

Název práce: Optimalizace reportu dispozičních oprávnění, případová studie
Autor(ka) práce: Charvát, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Blažková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je psána formou případové studie, která je založena na reálném případu z finanční korporátní instituce. Cílem je optimalizace reportu dispozičních oprávnění, který se má stát novým klíčovým prvkem k odhalování trestné činnosti a její prevence, neboť umožňuje zobrazit celou historii dispozičních práv klientů. Tato úloha zasahuje do oblasti informatiky, která se věnuje databázím a datovým skladům a tuto problematiku rozebírá v kontextu konkrétní společnosti. Součástí práce je detailní analytický rozbor všech použitých funkcí a metod, díky kterým se dosáhlo uspokojivé odezvy reportu ze strany uživatele. Obtížnost úlohy spočívá v optimalizaci databázových dotazů, které procházejí historická data tabulek, jež dosahují počtu až několika stovek miliard záznamů.
Klíčová slova: datový sklad; databáze; optimalizace; dispoziční právo
Název práce: Optimization of reporting of the rights of disposal, case study
Autor(ka) práce: Charvát, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Blažková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis comprises of a case study from a financial institution. The aim of this thesis focusses on the optimization of reporting of the rights of disposal, which are a key element in crime detection and prevention, as this reporting allows the viewing of an entire history of a clients’ rights of disposal. This thesis is in the field of computer science, specifically databases and data warehousing, and discusses these themes in the context of a specific enterprise. This work includes a detailed analysis of all the features and methods used to achieve a satisfactory report response for the user. The difficulty in this task lies in the optimization of database queries that have to scan historical data in tables comprising of up to several hundred billion records.
Klíčová slova: data warehouse; optimization; right of disposal; Database

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 5. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2021
Datum obhajoby: 4. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76975/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: