Dynamika nezaměstnanosti v České republice - analýza s využitím panelových dat

Název práce: Dynamika nezaměstnanosti v České republice - analýza s využitím panelových dat
Autor(ka) práce: Krotsikava, Katsiaryna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Formánek, Tomáš
Oponenti práce: Černý, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zkoumání vlivu ekonomických a sociálních faktorů na míru nezaměstnanosti v České republice pomocí regresní analýzy panelových dat. Vybranými faktory jsou HDP na obyvatele, mediánová mzda, podíl obyvatel s terciárním vzděláním, podíl cizinců v populaci, přírůstek nebo úbytek stěhováním a procento domácností s připojením k internetu. První část práce popisuje vybraná data, jejích vývoj v sledovaném období a očekáváný vliv na míru nezaměstnanosti. Další část se zabývá teoretickým popisem panelových dat a základními přístupy pro jejích analýzu. Poslední kapitola je věnovaná odhadům modelu pro vysvětlení míry nezaměstnanosti, jeho úpravám a interpretaci výsledků.
Klíčová slova: míra nezaměstnanosti; panelová data; ekonometrická analýza
Název práce: Dynamic of unemployment in the Czech Republic - analysis using panel data
Autor(ka) práce: Krotsikava, Katsiaryna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Formánek, Tomáš
Oponenti práce: Černý, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis aims to investigate the influence of economic and social factors on the unemployment rate in the Czech Republic using regression analysis of panel data. The selected factors are GDP per capita, median wage, share of the population with tertiary education, share of foreigners in the population, increase or decrease of the population by moving, and percentage of households with internet connection. The first part of the thesis describes the selected data, its development in the reference period and the expected impact on the unemployment rate. The next part deals with the theoretical description of panel data and basic approaches for its analysis. The last chapter is devoted to estimations of the model explaining the unemployment rate, its adjustments and interpretation of the results.
Klíčová slova: unemployment rate; panel data; econometric analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 1. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2021
Datum obhajoby: 25. 8. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75893/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: