Modelování pandemických predikcí za využitelnosti otevřených dat

Název práce: Modelování pandemických predikcí za využitelnosti otevřených dat
Autor(ka) práce: Nádvorník, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čermák, Radim
Oponenti práce: Klíma, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce Modelování pandemických predikcí za využitelnosti otevřených dat definuje, co to otevřená data přesně jsou a k čemu slouží. Následně monitoruje postavení a používání otevřených dat a datových sad v zahraničí a v České republice, respektive sleduje, jak si na tom Česká republika stojí v mezinárodním srovnání. Zhodnocení nepříliš optimistické pozice otevřených dat, konkrétněji jejich dostupnosti a následná práce s nimi na českých sítích, je pak odrazovým můstkem k analýze významu otevřených dat a datových sad za současné situace, kdy svět ovládá pandemie Covid-19. Tato data mají potenciál být velkým pomocníkem při operativnějšímu a efektivnějšímu zvládnutí epidemie nejen v ČR, ale celosvětově. Proto je součástí práce kromě teoretické části také část praktická - vývoj aplikace, která za použití epidemiologického modelu SIR umožňuje predikovat budoucí vývoj epidemie v ČR. Vývoj aplikace navazuje na teoretickou část a slouží jako ukázka použití otevřených dat v praxi. K vytvoření této práce byly použity metody hloubkové rešerše, analýzy, kritické analýzy, komparativní syntézy a v neposlední řadě vývoj aplikace.
Klíčová slova: Vývoj aplikace; Otevřená data; Datová sada; Covid-19; SIR model
Název práce: Modeling Pandemic Predictions Using Open Data
Autor(ka) práce: Nádvorník, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čermák, Radim
Oponenti práce: Klíma, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis Modeling Pandemic Predictions Using Open Data defines what exactly open data is and what it is used for. The thesis describes the status and use of open data and datasets abroad and in the Czech Republic, and how the Czech Republic stands in international comparison. The assessment of the not very optimistic position of open data, more specifically their availability and subsequent work with them on Czech networks is then a stepping stone to the analysis of the importance of open data and datasets in the current situation, when the world is dominated by the Covid-19 pandemy. These data have the potential to be a great help in a more operational and effective management of the epidemic disease not only in the Czech Republic, but globally. Therefore, in addition to the theoretical part of the thesis, there is also a practical part – the development of an application that, using the epidemiological model SIR, allows to predict future developments of the pandemy in the Czech Republic. The development of the application follows the theoretical part and serves as a demonstration of the use of open data in practice. In-depth research, analysis, critical analysis, comparative synthesis and last but not least application development methods were used to develop and create this work.
Klíčová slova: Dataset; Open data; Covid-19; Development of application; SIR model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2020
Datum podání práce: 24. 6. 2021
Datum obhajoby: 12. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75080/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: