Komparace daně z příjmů fyzických a právnických osob v ČR a SR

Název práce: Komparácia dane z príjmov fyzických a právnických osôb v ČR a SR
Autor(ka) práce: Fecková, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto práca je zameraná na komparáciu súčasného daňového zaťaženia fyzických a právnických osôb v Českej a Slovenskej republike. Jej hlavným cieľom je preskúmať, v ktorej z týchto dvoch krajín je z hľadiska daňových subjektov výhodnejšie podnikateľské prostredie resp. menšia daňová záťaž, s ohľadom na ich rozhodovanie v rámci expanzie na trh daného štátu pri snahe optimalizovať svoje dane. To je dosiahnuté popisom fungovania vybraných daní a ich komparáciou v rámci Česka a Slovenska, a na záver konkretizáciou v podobe príkladov na výpočet dane z príjmov fyzických a právnických osôb pre oba štáty. Teoretická časť je zameraná na základné pojmy súvisiace s daňou, jej definíciu, vlastnosti, funkcie, a prvky, z ktorých je konštruovaná. Následne sú porovnané daňové systémy v ČR a SR. Taktiež je vysvetlená ich súvislosť v rámci rozhodovania o rozšírení podnikateľských činností do týchto krajín. Ďalšie kapitoly sa venujú už konkrétne dani z príjmov fyzických aj právnických osôb, a to komparáciou ich konštrukčných prvkov. Praktická časť obsahuje konkrétne výpočty týchto daní pre Česko a Slovensko. Pre každú daň z príjmov je na základe príkladov fiktívneho daňového subjektu vypočítaná a porovnaná výška daňového zaťaženia v týchto krajinách, s ohľadom na najvýhodnejšiu formu expanzie do krajiny s nižším zaťažením. Na základe tejto práce je najvhodnejším spôsobom rozšírenia podnikateľských aktivít slovenského subjektu založenie obchodnej spoločnosti na území Českej republiky.
Klíčová slova: daňový systém; daň z príjmov fyzických osôb; daňové zaťaženie; dane; daň z príjmov právnických osôb
Název práce: Komparace daně z příjmů fyzických a právnických osob v ČR a SR
Autor(ka) práce: Fecková, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na komparaci současného daňového zatížení fyzických a právnických osob v České a Slovenské republice. Jejím hlavním cílem je prozkoumat, ve které z těchto dvou zemí je z hlediska daňových subjektů výhodnější podnikatelské prostředí, resp. menší daňová zátěž, s ohledem na jejich rozhodování v rámci expanze na trh daného státu při snaze optimalizovat své daně. To je dosaženo popisem fungování vybraných daní a jejich komparací v rámci Česka a Slovenska, a na závěr konkretizací v podobě příkladů pro výpočet daně z příjmů fyzických a právnických osob pro oba státy. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy související s daní, její definici, vlastnosti, funkce, a prvky, z nichž je konstruována. Následně jsou porovnány daňové systémy v ČR a SR. Také je vysvětlena jejich souvislost v rámci rozhodování o rozšíření podnikatelských aktivit do těchto zemí. Další kapitoly porovnávají již konkrétně daň z příjmů fyzických i právnických osob, a to komparací jejich konstrukčních prvků. Praktická část obsahuje konkrétní výpočty těchto daní pro Česko a Slovensko. Pro každou daň z příjmů je na základě příkladů fiktivního daňového subjektu vypočtena a porovnána výška daňového zatížení v těchto zemích, s ohledem na nejvýhodnější formu expanze do země s nižším zatížením. Na základě této práce je nejvhodnějším způsobem rozšíření podnikatelských aktivit slovenského subjektu založení obchodní společnosti na území České republiky.
Klíčová slova: daň z příjmů právnických osob; daňové zatížení; daně; daňový systém; daň z příjmů fyzických osob
Název práce: Comparison of individual and corporate income tax in the Czech Republic and Slovakia
Autor(ka) práce: Fecková, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This work is focused on the comparison of the current tax burden of individuals and corporations in the Czech and Slovak Republics. Its main goal is to examine in which of these two countries, from the point of view of tax subjects, is more favourable business environment, or lower tax burden, with regard to their decision-making in the expansion to the market of that state in an effort to optimize their taxes. This is achieved by describing the functioning of selected taxes and their comparison within the Czech Republic and Slovakia, and finally by specification in the form of calculating the individual and corporate income tax for both states. The theoretical part is focused on basic concepts related to tax, its definition, properties, functions, and the elements from which it is constructed. Subsequently, the tax systems in the Czech Republic and Slovakia are compared. Their connection to the decision-making in the expansion of business activities to these countries is also explained. The next chapters are devoted to individual and corporate income tax specifically, and thus by comparing their structural elements. The practical part contains specific calculations of these taxes for the Czech Republic and Slovakia. For each income tax, the amount of the tax burden in these countries is calculated and compared based on the examples of a fictitious tax entity, with regard to the most advantageous form of expansion into a country with a lower burden. Based on this work, the most suitable way to expand the business activities of a Slovak entity is to establish a business company in the Czech Republic.
Klíčová slova: individual income tax; corporate income tax; tax burden; taxes; tax system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2020
Datum podání práce: 24. 6. 2021
Datum obhajoby: 8. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74383/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: