Model závislosti firemní vize a procesního nastavení v komunikačních agenturách

Název práce: Model závislosti firemní vize a procesního nastavení v komunikačních agenturách
Autor(ka) práce: Šunková, Zdenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vondra, Zdeněk
Oponenti práce: Stiebitz, Richard
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku závislosti firemní vize a procesního nastavení v komunikačních agenturách na českém trhu. Identifikuje a analyzuje problémové oblasti v rámci souladu vize a interního fungování a nalézá společné charakteristiky pro ně. Pro problémové oblasti jsou navrženy doporučení ze zkušenosti autora v kombinaci s odbornou literaturou. Získané poznatky složí jako vstupní data pro vznik Modelu závislosti vize a procesního nástavní, který je cílem a hlavním výstupem této práce. Práce je rozdělena do 4 částí. První část se věnuje vymezení oblasti komunikačních agentur. Přibližuje jejich náplň práce, strukturu a všeobecně definuje jejich klíčový proces. Také blíže specifikuje druhy řízení a funkční nastavení uvnitř agentur. V druhé části je provedena obsahová analýza, která se věnuje pochopení a přiblížení práce s vizí v rámci externí komunikace agentur na českém trhu. Třetí částí jsou kvalitativní rozhovory, které přináší detailní pohled do 5 českých komunikačních agentur, do jejich nastavení a práce s jejich vizemi. Poslední částí je Model závislosti vize a procesního nastavení. Proto aby vznikl byla prvně provedena identifikace společných charakteristik vizí a identifikace problémových oblastí. Na základě těchto identifikací vznikl Model, který je popsán a je k němu uveden návod k použití v praxi. V závěru jsou pak shrnuty všechny zjištěné poznatky v rámci odpovědí na výzkumné otázky.
Klíčová slova: firemní vize; projektové řízení; komunikační agentura; zlepšování procesů; marketing; hodnoty
Název práce: The Vision and the Internal Operation Model in advertising agencies
Autor(ka) práce: Šunková, Zdenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vondra, Zdeněk
Oponenti práce: Stiebitz, Richard
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Master's Thesis focuses on the dependence of the company's vision on the process settings in the advertising agencies in the Czech market. It identifies and then analyzes pain areas within the compliance of the vision and internal operation and it aims to find common characteristics for both. Recommended solutions are presented based on those findings, the author's experience, and academic literature. All the insights are used as building blocks for the Vision and the Internal Operation Model, which is the main goal of this work. The thesis is divided into four main parts. The first part defines the main operating areas of the advertising agencies. It zooms into their line of work, structure and determines key processes. It also specifies types of management and Operations within the agency. The second section focuses on the content and helps us understand how communication companies work with vision in their external communication in the Czech Republic. In the third part are the qualitative interviews conducted, which brings details of the 5 Czech communication agencies and their operation with vision and the internal operations and functions. In the final part, the Vision and the Internal Operation Model are introduced. The model comes from the common elements of the company’s visions and identifies problem areas. Based on these conclusions was the model built. To use this model in practice, a set of instructions is provided. To end the thesis, all the interview answers are summarized.
Klíčová slova: advertising agency; marketing; company vision; values; project managment; process reengineering

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2020
Datum podání práce: 24. 6. 2021
Datum obhajoby: 12. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74225/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: