Automatizace vyhodnocení studentských řešení úloh

Název práce: Automatizace vyhodnocení studentských řešení úloh
Autor(ka) práce: Jartym, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Oraný, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou automatizace vyhodnocení studentských řešení úloh v programovacím jazyce Java. Shrnuje aktuální stav, navrhuje vylepšení a další možnosti v této oblasti. Klade si za cíl zjednodušit automatizované testování studentských řešení úloh v Javě, a to hlavně z architektonického hlediska. Dále se zabývá vývojem nové aplikace, která slouží pro automatizaci vyhodnocení studentských řešení úloh za použití již existujících vzorových řešení v jazyce Java. A to s důrazem na co nejmenší zátěž pro zadavatele a hodnotitele těchto testů a za použití anotací v již vytvořeném vzorovém řešení dané úlohy, které doplňují informace pro potřeby testování a definují samotné testy. Aplikace také poskytuje automaticky generované rozhraní ve formě tříd na vzorovém řešení, jež umožňuje spouštět JUnit5 testy na předem známém jednotném rozhraní, které automatizovaně adaptuje jednotlivá konkrétní studentská řešení. Práce se zabývá návrhem, vývojem a testováním aplikace pro automatizované vyhodnocování studentských řešení úloh včetně jejího grafického rozhraní. Dále se v ní nachází uživatelská příručka, která poskytuje nutné informace pro první spuštění aplikace i se vzorovými příklady, jež poskytují základní představu o funkci aplikace bez nutnosti zkoumat implementační detaily.
Klíčová slova: Java; automatizace; anotace; JUnit5; testování; GUI; aplikace; Architecture First; studentské úlohy
Název práce: Automatization of student’s task solution evaluation
Autor(ka) práce: Jartym, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Oraný, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis tackles the issue of automatization of student’s task solution evaluation in the Java programming language. It summarizes the current situation regarding the topic, suggests improvements and other possibilities in this field. It aims to simplify the possibilities of automized testing of student’s tasks solution evaluation, mainly from the architectonic point of view. Furthermore, it deals with the development of a new application, which serves as a tool for automation of student’s tasks solution evaluation, utilizing existing sample solutions in Java programming language with focus on minimizing the burden on the assignor and evaluator of these tests, while using annotations in an already created sample solution of the given task, which supplement information for testing purposes and which define the tests themselves. The application also provides automatically generated interfaces in the form of classes on the sample solution, which allows JUnit5 tests to be run on already known uniform interfaces, which automatically adapt specific individual student solutions. This thesis deals with the design, development, and testing of an application for automatized evaluation of student’s tasks solutions, including its graphical interface. It further contains a user manual, which provides necessary information for the initial run of the application, alongside some model examples, which provide a basic idea of the application’s function without the need to inquire about the implementation details.
Klíčová slova: JUnit5; testing; GUI; application; Architecture First; student tasks; automatization; annotation; Java

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2019
Datum podání práce: 24. 6. 2021
Datum obhajoby: 7. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71478/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: